• Szukaj w

Aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców.Uprawnionymi  wnioskodawcami w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Dofinansowanie można uzyskać na  wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, poprzez...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza duże firmy do udziału w konkursie Ścieżka SMART na rzecz dostępności. W ramach konkursu istnieje możliwość realizacji kompleksowych projektów na rzecz dostępności z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna, natomiast pozostałe moduły  przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo z własnych środków. Projekty muszą wpisywać...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  zaprasza do udziału w programie Erasmus Global.  Mogą wziąć w nim udział młodzi przedsiębiorcy, dopiero planujący założenie własnej firmy lub mający mniej niż 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz doświadczeni przedsiębiorcy, którzy są właścicielami i zarządzają małym lub średnim przedsiębiorstwem z siedzibą w USA (stany Nowy Jork i Kalifornia), Singapurze, Izraelu, Korei Południowej, Kanadzie (stany Kolumbia Brytyjska i Quebec) oraz na Tajwanie.Współpraca między dwoma typami  ww. instytucji odbywa się podczas 1-3-miesięcznego pobytu  młodego przedsiębiorcy u doświadczonego.  Na ten cel młody przedsiębiorca otrzymuje bezzwrotne wsparcie...

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ogłosiła nabór  w ramach działania 1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa:a) spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na etapie oceny projektu, jak również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,b) posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru...

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs „Kredyt technologiczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:nabycie środków trwałych,nabycie robót i materiałów budowlanych,nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstw do skorzystania z dofinansowania w obszarze szkoleń, doradztwa oraz studiów podyplomowych. Usługi rozwojowe realizowane w ramach działania „Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla przedsiębiorców” dedykowane są wyłącznie przedsiębiorcom działającym aktywnie w ramach danego sektora i posiadającym odpowiedni numer Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających w branżach: mody i innowacyjnych tekstyliów, handlu, żywności wysokiej jakości, odzysku materiałowego surowców, komunikacji marketingowej, finansów, telekomunikacji, turystyki, budownictwa, usług...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła już drugi nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Ścieżka SMART to oferta skierowana do sektora MŚP na realizację kompleksowych projektów, obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji.Przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą złożyć wnioski  o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wsparcie...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór w ramach działania 1.4. Wzornictwo w MŚP, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.Konkurs dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie tj.koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych...

Szanowni Państwo, Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie stacjonarnej: „NOWE WYTYCZNE KWALIFIKOWALNOŚCI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA OKRESU FINANSOWANIA  2021-2027 W OPARCIU O KRAJOWE I WSPÓLNOTOWE PRAWODAWSTWO”Celem szkolenia jest omówienie nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027, które obowiązują od dnia 25 listopada 2022 r. Nowe wytyczne wprowadzają szereg zmian (szczegółowy program w załączeniu), w tym: rezygnację z procedury rozeznania rynku,zmiany sposobu badania konfliktu interesów,doprecyzowania...

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.