Mapa drogowa – plan transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa do Przemysłu 4.0 (w skrócie: Mapa drogowa do Przemysłu 4.0)

Powrót
60 885 - 60 885

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

-

Czas wdrożenia

(miesiące)

1

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

mikro

Typ innowacji:

produkcja usługi

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):W ramach Wariantu 1 nastąpi kompleksowe zidentyfikowanie potrzeb i możliwości rozwojowych mikro przedsiębiorstwa w zakresie transformacji cyfrowej oraz zdefiniowanie zestawu konkretnych kroków, prowadzących do wdrożenia kluczowych dla jego dalszego rozwoju rozwiązań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i/lub robotyzacji.

Etap opracowania obejmuje następujące kroki:

1. Przeprowadzenie audytu dojrzałości cyfrowej w celu weryfikacji aktualnego stanu zaawansowania i gotowości do rozpoczęcia bądź kontynuacji niezbędnych zmian technologicznych w firmie. W ramach audytu przeanalizowane zostaną następujące obszary: oferta, model biznesowy, technologia produkcji, poziom automatyzacji i robotyzacji procesów, cyfryzacja produktów i procesów, struktura organizacyjna, kluczowe interakcje z otoczeniem (kontrahenci, podwykonawcy/dostawcy, kanały komunikacji), integracja i zarządzanie danymi, cyberbezpieczeństwo, strategia cyfrowa, przywództwo, kultura organizacji, zarządzanie kompetencjami pracowników
2. Analizę konkurencji i benchmark możliwości rozwoju cyfrowego na bazie trendów w Polsce i za granicą.
3. Sformułowanie i uzasadnienie obszarów potencjału transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa wraz z informacją nt. możliwości wykorzystania w tym zakresie technologii Przemysłu 4.0.
4. Analizę/symulację wzrostu efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie rekomendowanych rozwiązań.

Formy realizacji: analiza dokumentacji, wywiady z kluczowymi pracownikami przedsiębiorstwa, wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji etapu powstanie Mapa drogowa do Przemysłu 4.0 definiująca indywidualną i dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa ścieżkę transformacji cyfrowej. Dokument będzie obejmował:

I. Diagnozę, zawierającą:
1. Ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa
2. Charakterystykę otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej w relacji do przedsiębiorstwa.
3. Charakterystykę produktów (tj. wyrobów i/lub usług) przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem aspektu ich dojrzałości cyfrowej.
4. Charakterystykę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych oraz informacje o działaniach zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych.
5. Identyfikację, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej i pozostałej.
6. Ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, czyli diagnozę stanu obecnego i opis stanu docelowego w wybranych obszarach działalności firmy pod kątem cyfryzacji.
7. Wnioski i plan dalszych działań.

II. Rekomendacje wdrożenia działań i technologii umożliwiających przeprowadzenie skutecznej transformacji cyfrowej MŚP, zawierające w szczególności:
1. Charakterystykę proponowanego/-ych rozwiązania/-ń (m.in. opis; uzasadnienie strategiczne wybranego/-ych rozwiązania/-ń jako etapu wdrażania kompleksowej strategii cyfryzacji; analizę kosztów wdrożenia, korzyści z wdrożenia i potencjalne ryzyka; uzasadnienie finansowe wybranej inwestycji – m.in. wskaźniki efektywności, ROI).
2. Możliwe źródła finansowania.

Przedmiotem usługi są działania skoncentrowane na opisanym powyżej zakresie, w ramach którego Odbiorca Usługi otrzyma:

- Mapę drogową do Przemysłu 4.0,

- Plan Wdrożenia opisujący cele, zadania, skwantyfikowane wskaźniki rezultatu oraz harmonogram realizacji rekomendacji wynikających z Mapy.

Wariant przygotowany został dla firm MIKRO, dla których oszacowano niezbędna liczbę roboczogodzin w wysokości 330h. Nie przewiduje się istotnych modyfikacji ww. zakresu.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Wariant 1 został przygotowany dla firm MIKRO, zatrudniających do 9 osób, prowadzących działalność produkcyjną lub usługową. Ze względu na wielkość i skalę działania tego typu przedsiębiorstw, oszacowano niezbędną liczbę roboczogodzin w wysokości 330h.

73 800 - 73 800

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

-

Czas wdrożenia

(miesiące)

1

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

małe

Typ innowacji:

produkcja usługi

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W ramach Wariantu 2 nastąpi kompleksowe zidentyfikowanie potrzeb i możliwości rozwojowych małego przedsiębiorstwa w zakresie transformacji cyfrowej oraz zdefiniowanie zestawu konkretnych kroków, prowadzących do wdrożenia kluczowych dla jego dalszego rozwoju rozwiązań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i/lub robotyzacji.

Etap opracowania obejmuje następujące kroki:

1. Przeprowadzenie audytu dojrzałości cyfrowej w celu weryfikacji aktualnego stanu zaawansowania i gotowości do rozpoczęcia bądź kontynuacji niezbędnych zmian technologicznych w firmie. W ramach audytu przeanalizowane zostaną następujące obszary: oferta, model biznesowy, technologia produkcji, poziom automatyzacji i robotyzacji procesów, cyfryzacja produktów i procesów, struktura organizacyjna, kluczowe interakcje z otoczeniem (kontrahenci, podwykonawcy/dostawcy, kanały komunikacji), integracja i zarządzanie danymi, cyberbezpieczeństwo, strategia cyfrowa, przywództwo, kultura organizacji, zarządzanie kompetencjami pracowników
2. Analizę konkurencji i benchmark możliwości rozwoju cyfrowego na bazie trendów w Polsce i za granicą.
3. Sformułowanie i uzasadnienie obszarów potencjału transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa wraz z informacją nt. możliwości wykorzystania w tym zakresie technologii Przemysłu 4.0.
4. Analizę/symulację wzrostu efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie rekomendowanych rozwiązań.

Formy realizacji: analiza dokumentacji, wywiady z kluczowymi pracownikami przedsiębiorstwa, wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji etapu powstanie Mapa drogowa do Przemysłu 4.0 definiująca indywidualną i dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa ścieżkę transformacji cyfrowej. Dokument będzie obejmował:

I. Diagnozę, zawierającą:
1. Ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa
2. Charakterystykę otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej w relacji do przedsiębiorstwa.
3. Charakterystykę produktów (tj. wyrobów i/lub usług) przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem aspektu ich dojrzałości cyfrowej.
4. Charakterystykę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych oraz informacje o działaniach zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych.
5. Identyfikację, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej i pozostałej.
6. Ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, czyli diagnozę stanu obecnego i opis stanu docelowego w wybranych obszarach działalności firmy pod kątem cyfryzacji.
7. Wnioski i plan dalszych działań.

II. Rekomendacje wdrożenia działań i technologii umożliwiających przeprowadzenie skutecznej transformacji cyfrowej MŚP, zawierające w szczególności:
1. Charakterystykę proponowanego/-ych rozwiązania/-ń (m.in. opis; uzasadnienie strategiczne wybranego/-ych rozwiązania/-ń jako etapu wdrażania kompleksowej strategii cyfryzacji; analizę kosztów wdrożenia, korzyści z wdrożenia i potencjalne ryzyka; uzasadnienie finansowe wybranej inwestycji – m.in. wskaźniki efektywności, ROI).
2. Możliwe źródła finansowania.

Przedmiotem usługi są działania skoncentrowane na opisanym powyżej zakresie, w ramach którego Odbiorca Usługi otrzyma:

- Mapę drogową do Przemysłu 4.0,

- Plan Wdrożenia opisujący cele, zadania, skwantyfikowane wskaźniki rezultatu oraz harmonogram realizacji rekomendacji wynikających z Mapy.

Wariant przygotowany został dla firm MAŁYCH, dla których oszacowano niezbędna liczbę roboczogodzin w wysokości 400h. Nie przewiduje się istotnych modyfikacji ww. zakresu.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Wariant 2 został przygotowany dla firm MAŁYCH, zatrudniających od 10 do 49 osób, prowadzących działalność produkcyjną lub usługową. Ze względu na wielkość i skalę działania tego typu przedsiębiorstw, oszacowano niezbędną liczbę roboczogodzin w wysokości 400h.

88 560 - 88 560

Cena brutto (zł)

w tym 23% VAT

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Czas opracowania

(miesiące)

-

Czas wdrożenia

(miesiące)

1

Czas sumaryczny

(miesiące)

Wielkość przedsiębiorstwa:

średnie

Typ innowacji:

produkcja usługi

Opis (czy wariant przewiduje modyfikacje zakresu podstawowego):

W ramach Wariantu 3 nastąpi kompleksowe zidentyfikowanie potrzeb i możliwości rozwojowych średniego przedsiębiorstwa w zakresie transformacji cyfrowej oraz zdefiniowanie zestawu konkretnych kroków, prowadzących do wdrożenia kluczowych dla jego dalszego rozwoju rozwiązań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i/lub robotyzacji.

Etap opracowania obejmuje następujące kroki:

1. Przeprowadzenie audytu dojrzałości cyfrowej w celu weryfikacji aktualnego stanu zaawansowania i gotowości do rozpoczęcia bądź kontynuacji niezbędnych zmian technologicznych w firmie. W ramach audytu przeanalizowane zostaną następujące obszary: oferta, model biznesowy, technologia produkcji, poziom automatyzacji i robotyzacji procesów, cyfryzacja produktów i procesów, struktura organizacyjna, kluczowe interakcje z otoczeniem (kontrahenci, podwykonawcy/dostawcy, kanały komunikacji), integracja i zarządzanie danymi, cyberbezpieczeństwo, strategia cyfrowa, przywództwo, kultura organizacji, zarządzanie kompetencjami pracowników
2. Analizę konkurencji i benchmark możliwości rozwoju cyfrowego na bazie trendów w Polsce i za granicą.
3. Sformułowanie i uzasadnienie obszarów potencjału transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa wraz z informacją nt. możliwości wykorzystania w tym zakresie technologii Przemysłu 4.0.
4. Analizę/symulację wzrostu efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie rekomendowanych rozwiązań.

Formy realizacji: analiza dokumentacji, wywiady z kluczowymi pracownikami przedsiębiorstwa, wizyty w siedzibie przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji etapu powstanie Mapa drogowa do Przemysłu 4.0 definiująca indywidualną i dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa ścieżkę transformacji cyfrowej. Dokument będzie obejmował:

I. Diagnozę, zawierającą:
1. Ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa
2. Charakterystykę otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej w relacji do przedsiębiorstwa.
3. Charakterystykę produktów (tj. wyrobów i/lub usług) przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem aspektu ich dojrzałości cyfrowej.
4. Charakterystykę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych oraz informacje o działaniach zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych.
5. Identyfikację, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej i pozostałej.
6. Ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, czyli diagnozę stanu obecnego i opis stanu docelowego w wybranych obszarach działalności firmy pod kątem cyfryzacji.
7. Wnioski i plan dalszych działań.

II. Rekomendacje wdrożenia działań i technologii umożliwiających przeprowadzenie skutecznej transformacji cyfrowej MŚP, zawierające w szczególności:
1. Charakterystykę proponowanego/-ych rozwiązania/-ń (m.in. opis; uzasadnienie strategiczne wybranego/-ych rozwiązania/-ń jako etapu wdrażania kompleksowej strategii cyfryzacji; analizę kosztów wdrożenia, korzyści z wdrożenia i potencjalne ryzyka; uzasadnienie finansowe wybranej inwestycji – m.in. wskaźniki efektywności, ROI).
2. Możliwe źródła finansowania.

Przedmiotem usługi są działania skoncentrowane na opisanym powyżej zakresie, w ramach którego Odbiorca Usługi otrzyma:

- Mapę drogową do Przemysłu 4.0,

- Plan Wdrożenia opisujący cele, zadania, skwantyfikowane wskaźniki rezultatu oraz harmonogram realizacji rekomendacji wynikających z Mapy.

Wariant przygotowany został dla firm ŚREDNICH, dla których oszacowano niezbędna liczbę roboczogodzin w wysokości 480h. Nie przewiduje się istotnych modyfikacji ww. zakresu.

Charakterystyka Odbiorcy Wsparcia, dla którego przeznaczony jest ten wariant:

Wariant 3 został przygotowany dla firm ŚREDNICH, zatrudniających od 50 do 249 osób, prowadzących działalność produkcyjną lub usługową. Ze względu na wielkość i skalę działania tego typu przedsiębiorstw, oszacowano niezbędną liczbę roboczogodzin w wysokości 480h.

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.