Analiza działalności przedsiębiorstwa pod kątem wymagań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej

Parametry usługi
41 513 - 102 951

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 3

2

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Etap opracowania obejmuje następujący zakres prac:


1. Analiza wstępna działalności przedsiębiorstwa obejmująca kluczowe obszary istotne z punktu widzenia koncepcji GOZ. Analizie poddane zostaną:

- aspekty środowiskowe, w tym między innymi: 1) zużycie wody, energii, emisji przypadającej na jednostkę wyprodukowanego produktu/sprzedanego produktu, 2) zużycie oraz wykorzystanie zasobów przypadających na jednostkę wyprodukowanego produktu/sprzedanego produktu, 3) ilość wyprodukowanych ścieków w organizacji, 4) hierarchie postępowania ze ściekami w celu utylizacji lub ponownego wykorzystania, 5) źródło poboru wody wykorzystanej w procesach w przedsiębiorstwie, 6) hierarchie postępowania z odpadami, 7) określone ryzyka środowiskowe, 8) procentowa ilość energii wyprodukowanej z OZE;

- aspekty ekonomiczne - 1) nakłady poniesione na ochronę środowiska, 2) opłaty środowiskowe, 3) inwestycje w zakresie ochrony środowiska;

- aspekty społeczne: 1) wdrożenie norm w zakładach z grupy przedsiębiorstw, 2) kluczowe projekty i inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, 3) opracowane własne strategie na rzecz rozwoju GOZ, 4) ocena dostawców pod względem zrównoważonego rozwoju;

Szczególny nacisk położony będzie na zebranie informacji i danych dotyczących gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa. W ramach procesu wykorzystywane będą dane i raporty zastane, wizje lokalne, wywiady i ankiety.


2. Audyty efektywności wybranych obszarów związanych z energią cieplną, elektryczną i wodą. Przeprowadzenie audytów dla poszczególnych zakresów ma na celu optymalizację wykorzystania takich mediów jak energia elektryczna, cieplna oraz woda. Obejmują one diagnozę stanu obecnego, określenie wielkości strat oraz wskazanie możliwości poprawy efektywności wykorzystania mediów. Poszczególne audyty obejmować będą wizję lokalną na obiekcie, wywiad z inwestorem, zebranie szczegółowych danych dotyczących zakresu audytu, analizę zebranych danych, określenie szacunkowych kosztów, określenie efektów ekologicznych i przygotowanie audytu.

a) Audyt energetyczny budynku wraz z instalacją grzewczą i źródłem ciepła. Realizacja polegać będzie na zbadaniu stanu obecnego i wskazaniu możliwości poprawy w zakresie poziomu izolacyjności przegród budowlanych obiektu, w tym m.in. ścian, stropów, stolarki drzwiowej i okiennej, oraz analizie i wskazaniu możliwych usprawnień w zakresie systemu grzewczego, na który składają się źródło ciepła oraz układ grzewczy (grzejniki, przewody).

b) Audyt źródeł energii elektrycznej. Zakres dotyczy diagnozy obecnego sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną i określeniu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

c) Audyt energetyczny oświetlenia dotyczy przeanalizowania obecnego systemu oświetlenia, w tym przede wszystkim w zakresie opraw oświetleniowych i możliwości zmian w tym zakresie.

d) Audyt energetyczny źródła ciepła – układy kogeneracyjne. Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej. Audyt ma na celu określenie wariantów realizacji przedsięwzięcia polegającego na zastosowaniu układów kogeneracyjnych w przedsiębiorstwie.

e) Audyt energetyczny źródła chłodu. Realizacja ma na celu zidentyfikowanie możliwości wdrożenia działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii poprzez podniesienie sprawności pozyskania chłodu.

f) Audyt energetyczny lokalnej sieci/instalacji ciepłowniczej. W przypadku przedsiębiorstw dysponujących kilkoma obiektami konieczna będzie analiza lokalnej sieci ciepłowniczej celem określenia jej sprawności i wskazania możliwych rozwiązań w zakresie zwiększenia oszczędności w zużyciu energii.

g) Audyt energetyczny instalacji wentylacji. Jest to kolejny obszar analizy energochłonności przedsiębiorstwa i identyfikacji możliwości poprawy wykorzystania energii, tym razem w aspekcie układu wentylacji.

h) Audyt zużycia wody. Jest to bardzo istotny obszar analizy, który nie dotyczy energii tylko wykorzystania dostępnych zasobów wody. W tym zakresie analizowane będzie obecne zużycie wody, stan odbiorników wody i wskazane będą możliwości ograniczenia zużycia wody oraz ponownego jej wykorzystania.


3. Ocena finansowej możliwości wdrożenia. Moduł obejmuje analizę inwestycji, tj. określenie nakładów inwestycyjnych, możliwych źródeł finansowania, projekcję wpływu realizacji przedsięwzięcia na koszty funkcjonowania, ocenę opłacalności finansowej, w tym przy użyciu metody DCF oraz projekcję sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa.


4. Podsumowanie i opracowanie raportu zawierającego opis zrealizowanych działań, podsumowanie pozycji przedsiębiorstwa w kontekście GOZ, opis rekomendacji, efektów energetycznych i finansowych możliwych do osiągnięcia, z podziałem na etapy.

Rezultatem etapu opracowania usługi będą RAPORT oraz AUDYTY EFEKTYWNOŚCI wybranych obszarów. RAPORT będzie podsumowaniem przeprowadzonych w ramach usługi doradczej analiz, zawierającym:

1. Charakterystykę firmy

2. Podsumowanie aktualnej sytuacji firmy w kontekście GOZ

2. Podsumowanie przeprowadzonych audytów efektywności

3. Finansową ocenę inwestycji

4. Rekomendacje

Załącznikiem do raportu będą przeprowadzone audyty efektywności energetycznej dotyczące wybranych obszarów (zgodnie z określonym Wariantem usługi). Audyty zawierać będą co najmniej następujące elementy:

  • Inwentaryzację danego obszaru (w zależności od wybranego zakresu: budynku/ów wraz z instalacją grzewczą i cieplną; źródeł energii elektrycznej; oświetlenia; źródeł ciepła; źródeł chłodu; sieci/instalacji ciepłowniczej; instalacji wentylacji; wody)
  • Wskazanie metod podniesienia efektowności w wybranych obszarach 
  • Ocenę opłacalności każdej z metod (ekonomiczno-energetyczna),
  • Wskazanie, które działania modernizacyjne są optymalne dla rozpatrywanego obszaru.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Raport papierowa i elektroniczna
2 Audyt efektywności energetycznej papierowa i elektroniczna

Wdrożenie nastąpi po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Wyjaśnienie dlaczego wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi

Planowane do przeprowadzenia usługi rozwojowe będą indywidualnie dopasowane do zgłaszających się podmiotów (Odbiorców Wsparcia w skrócie OW). Ze względu na planowane do przeprowadzenia specjalistyczne analizy i doradztwo  w zakresie możliwości wdrożenia dedykowanych rozwiązań w obszarze GOZ, etap wdrożenia niejednokrotnie będzie wiązał się z zakupem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zakupy inwestycyjne z kolei wymagają nakładów finansowych, a także odpowiedniego wymiaru czasu. W związku z powyższym wdrożenie nastąpi samodzielnie przez Zamawiającego usługę na podstawie rekomendacji zawartych w Planie Wdrożenia Usługi.

Opis etapu wdrożenia

Nie dotyczy. 

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Plan Wdrożenia Usługi papierowa i elektroniczna
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Idea gospodarki cyrkularnej jest szansą dla podkarpackich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Działania podejmowane przez nie w tym zakresie mogą prowadzić do znaczącej obniżki kosztów całkowitych poprzez poprawę efektywności materiałowej, pozytywnie wpływać na innowacyjność procesów, umożliwiać dywersyfikację działalności i wchodzenie na nowe rynki. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz działania prośrodowiskowe konkurencyjnych firm (zwłaszcza w kierunku społecznej odpowiedzialności biznesu) sprawia, że coraz więcej MŚP poszukuje sposobów wejścia na drogę gospodarki o obiegu zamkniętym. Z danych KE wynika, że ma to wyraźne uzasadnienie biznesowe – ponieważ wydatki przedsiębiorstw produkcyjnych na materiały stanowią średnio 40% ogółu ich wydatków, modele obiegu zamkniętego mogą zwiększyć ich rentowność, a jednocześnie chronić je przed wahaniami cen zasobów. W perspektywie długoterminowej oznacza to realizację zarówno celów ekonomicznych MŚP, jak i społecznych i środowiskowych. Współczesny klient potrzebuje bezpieczeństwa, ekologicznych produktów, czystego środowiska. Transformacja firmy w kierunku gospodarki cyrkularnej przyczynia się do zachowania lojalności klientów, kreuje korzystny wizerunek jako podmiotu odpowiedzialnego za środowisko naturalne i klimat, a także silną markę.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INNpuls Sp. z o.o.

8133540225

Hetmańska 40A, Rzeszów 35-045

INNpuls świadczy wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Z uwagi na koncentrację Spółki na projektach o wysokim potencjale innowacyjnym, klienci na ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.