Audyt przedsiębiorstwa dotyczący analizy potencjału oraz potrzeb rozwojowych w zakresie wzornictwa przemysłowego (w skrócie Audyt wzorniczy przedsiębiorstwa)

Parametry usługi
72 878 - 122 693

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 3

od 2 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Etap opracowania obejmuje następujący zakres prac:

1. Analiza wzornicza firmy w zakresie: oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej,

procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów, zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.

2. Analiza potrzeb firmy w zakresie zarządzania wzornictwem.

3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa.

4. Analiza potencjału rynkowego przeprowadzana z wykorzystaniem następujących narzędzi i metod:

a) ANKIETA PRACOWNIKÓW (wykorzystanie metody CAWI)

b) BADANIA KLIENTÓW (wybrane metody: ankieta, grupa fokusowa itp.)

c) WYWIAD POGŁĘBIONY

d) DESK RESEARCH

e) WARSZTATY DESIGN THINKING – warsztaty projektowania nowych usług lub produktów realizowane w oparciu o metodę Design Thinking. Celem warsztatów jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań poprzez inne spojrzenie na konkretną markę, produkt czy usługę, z przyjęciem perspektywy użytkowników. Dodatkowymi efektami warsztatów jest zintegrowanie zespołu, inspirowanie i motywowanie do działania oraz poznanie metod efektywnej współpracy. Rezultatem warsztatów jest wypracowanie głównych założeń dla Strategii, które następnie rozwijane są przy użyciu innych metod i narzędzi. Warsztaty Design Thinking nie mają charakteru usługi szkoleniowej. Design Thinking to metodyka projektowania innowacyjnych produktów, usług, marek i procesów, ze szczególną koncentracją na potrzebach, problemach i wyzwaniach użytkownika, realizowana w interdyscyplinarnym zespole. Warsztaty Design Thinking, zaplanowane do realizacji zgłaszanej usługi rozwojowej z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstwa oraz ekspertów Dostawcy usług, są po prostu jednym z wykorzystywanych przez Dostawcę usług narzędzi kreatywnych służących generowaniu koncepcji, pomysłów i nowych rozwiązań o potencjalnie dużym znaczeniu dla wdrożenia usprawnienia w danym przedsiębiorstwie. W zależności od kierunku Audytu zebrany w trakcie takich warsztatów materiał pozwala m.in. na zdefiniowanie grup strategicznych klientów i form komunikowania się z nimi czy określenie podstawowych wymogów dotyczących produktów przedsiębiorstwa, tak by odpowiadały one trendom technologicznym, potencjałowi firmy i były akceptowalne dla klientów.

f) PERSONA – na bazie prowadzonych analiz oraz danych dotyczących cech socjo-demograficznych klientów, ich zainteresowań oraz wszelkich innych informacji buduje się modelową postać klientów grup docelowych. Pozwala to lepiej zrozumieć potencjalnych klientów, zobaczyć zamiast suchych danych, konkretną osobę, która się za nimi kryje, razem z jej słabościami, zainteresowaniami i problemami. Persony tworzy się po to, aby móc precyzyjniej spojrzeć na produkt/usługę oczami klienta – zdefiniować ich potrzeby i motywacje, dzięki czemu zaproponowane przez firmę rozwiązania będą miały głębszy sens. Persona używana może być jako narzędzie przy budowaniu nowych produktów i usług, w celu optymalizacji rozwiązań funkcjonalnych, dostosowanych do wymagań klienta

(prototypowanie)

g) ŚCIEŻKA DOŚWIADCZEŃ KLIENTA – pozwala spojrzeć na produkt/usługę z punktu widzenia odbiorcy w trakcie procesu interakcji z firmą, jej ofertą, przedstawicielami, procedurami. Ta perspektywa wyjaśnia prawdziwe lub hipotetyczne doświadczenie klienta (interakcje). Pozwala zidentyfikować oczekiwania klienta, określić czynniki, które wpływają na to, czy klient jest usatysfakcjonowany czy nie. Umożliwia także dostrzeżenie problemów klienta w kolejnych krokach, zwizualizowanie informacji zgromadzonych podczas analiz i wywiadów oraz określenie wszystkich momentów prawdy. Metoda obejmuje 3 fazy, przed, w trakcie i po sprzedaży.


Rezultatem etapu opracowania usługi będzie raport w formie Strategii wzorniczej zawierającej co najmniej:

1. CHARAKTERYSTYKĘ FIRMY – analiza wzornicza firmy w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej

2. OTOCZENIE FIRMY W ZAKRESIE DESIGNU - m.in. informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów

3. TRENDY RYNKOWE – kluczowe w kontekście beneficjenta trendy branżowe, społeczne i technologiczne o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta

4.WYKORZYSTANIE WZORNICTWA W FIRMIE – poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz potencjał w tym zakresie, ze wskazaniem istniejących i koniecznych zasobów

5. PROBLEMY WZORNICZE W FIRMIE – wskazanie głównych problemów mających wpływ na dalszy rozwój firmy w oparciu o wzornictwo

6. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU – przedstawienie możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie ze wskazaniem głównych obszarów interwencji

7. REKOMENDACJE DZIAŁAŃ – rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwa w formie wdrożeniowego planu zadaniowego wraz z budżetem dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwa.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Strategia wzornicza przedsiębiorstwa Papierowa i elektroniczna

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia

Pierwszym krokiem etapu wdrożenia będzie przyjęcie przez Odbiorcę Wsparcia opracowanej Strategii wzorniczej wraz z rekomendacjami. W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej dokumentem potwierdzającym wdrożenie może być uchwała zarządu, oświadczenie woli osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą itp.

W dalszej kolejności zrealizowane zostaną przewidziane w Strategii działania. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia Dostawcy Usług, które obejmuje wykonanie ponad  20 audytów wzorniczych, możliwe jest określenie najczęściej występujących rekomendacji wdrożeniowych. 

Zakłada się, iż wdrożenie obejmować będzie przede wszystkim działania związane z obszarem:

-  budowania wartości marki oraz

- zidentyfikowanych w ramach audytu kluczowych procesów mających wpływ na doświadczenie klientów.

W zakresie budowania wartości marki działania wdrożeniowe najczęściej obejmować będą aspekty związane z tożsamością wizualną i komunikacją z klientami w ramach stosowanych lub proponowanych kanałów. Przykładem działań wdrożeniowych w tym obszarze są:

- rewitalizacja znaku/logotypu;

- opracowanie księgi tożsamości marki; 

-  projekt i wdrożenie kampanii promocyjnej online; 

- projekt i wdrożenie kampanii promocyjnej offline;

- modyfikacja strony internetowej i integracja z mediami społecznościowymi.

W zakresie procesów mających wpływ na doświadczenie klienta kluczowymi i najczęściej występującymi obszarami interwencji są:

- opracowanie i wdrożenie ścieżki klienta; 

- modyfikacja struktury organizacyjnej; 

- optymalizacja procesów produkcyjnych, zamówień i dostaw poprzez automatyzację procesów;

- profesjonalizacja obsługi posprzedażowej/serwisowej.

Należy podkreślić, że w związku z tym, że opisywana usługa rozwojowa jest usługą „szytą na miarę” dla każdego Odbiory Wsparcia realizowane działania wdrożeniowe będą każdorazowo wynikać z przeprowadzonego audytu i wniosków audytorów i dostosowane będą do potencjału i potrzeb zamawiającego. Jednocześnie Dostawca Usług podkreśla, że działania te nie będą zawierać kosztów niekwalifikowanych, zgodnie z regulaminem PPWB. Zakres zrealizowanych prac będzie raportowany w momencie odbioru przedmiotu zlecenia.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Dokument potwierdzający przyjęcie strategii papierowa
2 Księga znaku i identyfikacji wizualnej papierowa i elektroniczna
3 Strategia komunikacji i promocji papierowa i elektroniczna
4 System zarządzania procesem generowania i wdrażania produktów papierowa i elektroniczna
5 Zmodyfikowana strukturya organizacyjneja wraz z zakresami obowiązków papierowa i elektroniczna
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Realizacja przedmiotowej usługi stworzy podkarpackim przedsiębiorstwom z sektora MSP możliwość zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej opartej o wzornictwo przemysłowe.
Projekty wzornicze produktów i usług, przemyślane od strony technicznej, materiałowej i uwzględniające uwarunkowania technologiczne producenta, w istotny sposób wpływają na obniżenie kosztów wytwarzania, oszczędność materiałów, pozwalając jednocześnie stworzyć produkt zdecydowanie lepiej dopasowany do aktualnych a nawet przyszłych potrzeb odbiorców. Produkty i usługi projektowane z uwzględnieniem zasad wzornictwa przemysłowego lepiej się sprzedają, co przekłada się na lepszą pozycję rynkową firmy, która z kolei pozwala na dalszy rozwój.
Wdrożenie zgłaszanej przez DU usługi przyczyni się także do popularyzacji idei wzornictwa wśród MŚP z terenu Podkarpacia, pozwoli im dostrzec pożytek ze współpracy z projektantami i realizować ją jako innowacyjne narzędzie poprawy konkurencyjności.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INNpuls Sp. z o.o.

8133540225

Hetmańska 40A, Rzeszów 35-045

INNpuls świadczy wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Z uwagi na koncentrację Spółki na projektach o wysokim potencjale innowacyjnym, klienci na ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.