Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Parametry usługi
21 525 - 62 423

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 3 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Typ: Usługa specjalistyczna (wykonanie usługi w postaci doradztwa wymaga rozeznania w przedmiocie indywidualnych potrzeb MŚP, w szczególności charakteru dóbr mających podlegać ochronie).Usługa dotyczy m.in. doradztwa w zakresie uzyskania ochrony patentowej na wynalazek, wzór przemysłowy oraz znak towarowy.

Zakres usługi:
1) wstępne rozeznanie, analiza oraz kwalifikacja przedmiotowa produktów predystynowanych do uzyskania szczególnej ochrony prawnej, wraz z oszacowaniem potencjalnych kosztów rejestracji;
2) ocena specyfiki produktu pod kątem przesłanek ustawowych; w szczególności jego stosunek do obecnego stanu techniki, szacowany poziom wynalazczy oraz możliwości przemysłowego zastosowania (nie dotyczy wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych). W razie potrzeby – wskazanie alternatywnych ścieżek ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;
3) analiza dokumentacji związanej z produktem pod kątem jej adekwatności do wymogów ustawowych; podjęcie działań w celu uzupełnienia ewentualnych braków bądź nieścisłości;
4) przygotowanie opisu patentowego oraz dopełnienie pozostałych formalności niezbędnych do uzyskania przez produkt patentu, prawa ochronnego bądź prawa z rejestracji;
5) dokonanie zgłoszenia produktu w Urzędzie Patentowym. Na wyraźną prośbę kontrahenta – w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą - wraz z wnioskiem o wydanie dowodu pierwszeństwa.

Produktem usługi jest opis przygotowanie opisu patentowego i jego zgłoszenie w Urzędzie Patentowym.

Usługa kończy się sporządzeniem planu wdrożenia.

Plan wdrożenia zawierał będzie m.in.:
• Zdefiniowanie produktu;
• Potencjał rynkowy;
• Harmonogram wdrożenia produktu;
• Osoby odpowiedzialne.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Sprawnie funkcjonujący system ochrony niematerialnych składników przedsiębiorstwa uchodzi obecnie za niezbędny element nowoczesnej gospodarki innowacyjnej. Trudno bowiem wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa opartego na dystrybucji własnych, innowacyjnych produktów, które nie zostały zabezpieczone w sposób prawnie należyty. Konsekwencje nonszalancji w powyższym przedmiocie potrafią być zgubne – mogą doprowadzić nawet do całkowitej utraty prawa do własnego produktu na rzecz osoby trzeciej. Zawsze jednak prowadzą do długotrwałych i kosztownych batalii sądowych w celu ochrony własnych praw. W związku z powyższym wskazać należy, iż realizacja doradztwa z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej przez Stowarzyszenie B-4 w sposób pośredni wpłynie na rozwój sektora MŚP w województwie podkarpackim. Doradztwo przede wszystkim prowadziło będzie do należytego zabezpieczenia interesów wybranych MŚP, czym pośrednio wpłynie na upowszechnianie się poglądu o racjonalności stosowania doradztwa z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. O zaletach podjętych czynności świadczył będzie nie tylko sam profesjonalnie przeprowadzony proces ustanawiania specjalistycznej ochrony, ale przede wszystkim długotrwałe korzyści, które uzyska przedsiębiorstwo w wyniku przeprowadzonego doradztwa. Kształtowanie opinii oraz nawyków przedsiębiorców w skali makro jest procesem niezwykle złożonym, niemniej jednak niepodzielnie stanowi sumę jego części składowych; tzw. mikrodziałań w przedmiocie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Ponadto, działania te umożliwią indywidualnemu przedsiębiorcy skuteczną ochronę przed nadużyciami ze strony podmiotów trzecich, możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń od podmiotów naruszających ich uprawnienia, a także możliwość zawierania umów licencyjnych czy też sprzedaży praw do produktu.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Stowarzyszenie B-4

8131644630

Zagłoby 7b, Rzeszów 35-304

Stowarzyszenie B-4 działa od 1996 r. i niezłomnie realizuje wizję organizacji aktywnej, otwartej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku. Celem statutowym B-4 jest podejmowanie działań w...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.