Audyt środowiskowy

Parametry usługi
8 610 - 24 600

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Audyt środowiskowy - analiza działalności/dokumentacji przedsiębiorstwa pod kątem stopnia spełnienia wymogów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska oraz wskazanie rekomendacji, które pozwolą przedsiębiorcy na unormowanie sytuacji prawnej.

Usługa dotyczy obszarów:

1. Ogólnych wymagań prawnych obejmujących:
1) analizę wymaganych dokumentów, tj.: analizę koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej uzgodnień, pozwoleń, podpisanych umów, zgłoszeń a także niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska, w tym wnoszenia opłat za korzystnie ze środowiska (analiza dokumentów związanych z obowiązkiem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za okres ostatnich 5 lat),
2) przekazanie informacji na temat brakującej dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

2. Gospodarki odpadami obejmującej:
1) analizę stosownych uzgodnień, ewidencji, tj. analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji w zakresie konieczności posiadania wymaganych pozwoleń i zezwoleń związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami;
2) ocenę stopnia realizacji w przedsiębiorstwie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na główne rodzaje odpadów;
3) analizę dokumentacji związanej z odbiorem odpadów z przedsiębiorstwa.

3. Emisji do powietrza, obejmującej:
1) określenie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza;
2) analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z identyfikacją/stwierdzenie występowania źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję.

4. Gospodarki wodno-ściekowej obejmującej:
1) analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem konieczności posiadania pozwolenia wodno-prawnego;
2) analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków;
3) analizę przeprowadzonych w przedsiębiorstwie pomiarów jakości ścieków.

5. Recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów obejmujących:
1) określenie prawnych obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek opakowań oraz produktów, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia podlegania przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy o bateriach i akumulatorach.

6. Wprowadzenie recyclingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) obejmującego:
1) określenie prawnych obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia podlegania przepisom wynikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym , ustawy o bateriach i akumulatorach;
2) przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji.

7. Recyclingu substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych obejmującego:
1) analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem wymogów wynikających z rozporządzenia REACH;
2) analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystywania na terytorium Polski substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych

8. Emisji hałasu obejmującej:
1) identyfikację/stwierdzenie występowania ewentualnych źródeł hałasu na terenie przedsiębiorstwa.

9. Pozostałej działalności wpływającej na środowisko, obejmującej:
1) sprawdzenie przez konsultanta spełniania wymogów POS i rozporządzeń w zakresie PCB, azbestu oraz zidentyfikowanie/stwierdzenie ewentualnego ich występowania na terenie zakładu;
Standard usługi marzec2013r.
4/13
2) wskazanie przedsiębiorcy jak prowadzona przez niego działalność może wpływać na zanieczyszczenie gleb, zidentyfikowanie/stwierdzenie występowania potencjalnych źródeł zanieczyszczeń oraz wykonania obowiązku ich rekultywacji.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wdrożenie danej usługi a także wdrożenie rekomendacji, jakie będą z niej wynikały przyniesie szereg korzyści dla MŚP. Będą to korzyści indywidualne, zależne od rodzaju prowadzonej działalności i wykrytych podczas audytu środowiskowego obszarów wymagających usprawnień. Wdrożenie rekomendacji będzie skutkowało prawidłowym a aspekcie ochrony środowiska funkcjonowaniem usługobiorców, brakiem błędów i kar ze strony organów kontrolujących. Dane usługi będą miały także skutki globalne. Dzięki wdrożeniu usprawnień w zakresie analizowanych podczas usługi obszarów przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły cieszyć się pozytywnym wizerunkiem oraz będą mogły dorównać panującym, zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw do bycia „eko”. Wdrożenie rekomendacji może również skutkować oszczędnością surowców, czy energii.
60% top managerów uznaje, że ich firma odnosi wymierne korzyści w wyniku prowadzonych działań proekologicznych. Pod pojęciem „wymiernych korzyści” najczęściej kryją się oszczędności kosztowe (54%) oraz lepszy wizerunek firmy (31%). Dla firm dużych równie ważną co reputacja korzyścią jest zgodność z przepisami prawa – które, jak wiemy, dotyczą ich częściej niż mniejszych przedsiębiorstw. Zarządzający firmami 250+ częściej niż pozostali jako korzyść z działalności ekologicznej wskazywali także realizację wartości firmy, co może wskazywać na wyższy stopień zinternalizowania wartości ekologicznych w tego typu przedsiębiorstwach.
W wyniku przedmiotowej usługi firmy z sektora MŚP będą mogły dorównać do standardów panujących wśród dużych przedsiębiorstw.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A.

8170005093

Chopina 18, Mielec 39-300

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. funkcjonuje na rynku od ponad 25 lat. Jest prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu. Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorcam...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.