Otwarcie naboru wniosków rejestracyjnych MŚP w roku 2019 w ramach PPWB i zmiany w zasadach naboru.

Opublikowano: poniedziałek, 31 grudzień 2018, 14:51

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB zostaje na nowo otwarty z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Jednocześnie informujemy, że w odpowiedzi na sygnały użytkowników PPWB i podmiotów zainteresowanych rejestracją oraz w efekcie analiz prowadzonych przez zespół monitorujący realizację projektu, wprowadzone zostają ułatwienia procesu rejestracji na PPWB przez MŚP poprzez usunięcie obowiązku składania wypełnionego oświadczenia o statusie MŚP oraz formularza de minimis na etapie rejestracji podmiotu.

W celu uproszczenia i przyspieszenia procesu rejestracji MŚP na Platformie przedsiębiorca w momencie rejestracji oświadcza, że posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz że nie przekroczył przysługującego mu limitu pomocy de minimis, natomiast kryteria te będą weryfikowane szczegółowo przed podpisaniem każdej umowy na refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej lub umowy na świadczenie usług doradczych na rzecz MŚP przez Niezależnego Doradcę. Wtedy też będą składane wypełnione załączniki w postaci oświadczenia o statusie MŚP oraz formularza de minimis. Mamy nadzieję, że przyspieszy to proces rejestracji MŚP oraz zamawianie usług u zakwalifikowanych Dostawców.

W związku z powyższym zmieniły się zapisy regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami:

  • nr 1 Formularz zgłoszenia MŚP,
  • nr 3 Upoważnienie / pełnomocnictwo do podpisania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
  • nr 7 instrukcja wypełniania załączników w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”
  • nr 5 do Umowy Wsparcia: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo.

Wnioski o rejestrację MŚP na Platformie będą oceniane  zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie obowiązującym w dniu przedłożenia pełnego zgłoszenia  (wersja elektroniczna i papierowa). Oznacza to, że podmioty, które rozpoczęły rejestrację przed końcem roku będą oceniane według zasad obowiązujących w roku 2018. Każdy przedsiębiorca ma jednakże prawo do zamknięcia niezakończonej sprawy zgłoszenia dokonanego w roku 2018 i złożenia wniosku na nowo w roku 2019, już według uproszczonych zasad. Informację o takiej decyzji należy przesłać do Administratora korzystając z formularza wiadomości w dla danej sprawy w portalu PPWB.

Zarejestrowane MŚP będą uprawnione do skorzystania z usług rozwojowych w ramach projektu i uzyskania refundacji za zakupione usługi.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod numerami telefonów: 17 8661 286, 17 8661 245, 17 8661 292, 17 8661 425, 17 8661 460, 17 866 1441.

Jednocześnie informujemy, ze z przyczyn technicznych zmodyfikowany formularz elektroniczny zostanie udostępniony do edycji w dniu 02.01.2019.

Zmienione załączniki poniżej.Pliki do pobrania

Umowa wsparcia z załącznikami

1251Kb

Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz zgłoszenia MŚP

345Kb

Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie

74Kb

Załącznik nr 3 do Regulaminu - upoważnienie/pełnomocnictwo

96Kb

Załącznik nr 5 do Regulaminu - taryfikator limitów wsparcia

55Kb

Załącznik nr 6 do Regulaminu - instrukcja wypełniania załączników

82Kb

Załącznik nr 7 do Regulaminu - karta oceny wniosku o refundację

50Kb

Załącznik nr 8 do Regulaminu - karta oceny rozliczenie usługi rozwojowej

41Kb

Załącznik nr 9 do Regulaminu - mechanizm popytowy

75Kb

Regulamin MSP

397Kb

Loga

88Kb

Wersja obowiązująca przed 30.03.2020

2413Kb

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.