RnD.Aero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zapytanie nr 4723

Wybrana oferta firmy: Grupa WW Sp. z o.o.
Oferta 1 uzyskała 100 punktów.
Opis usługi
Przedmiotem usługi jest: Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z przepisami EASA Part 21, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018.

Celem usługi jest opracowanie i wdrożenie w spółce procedur pozwalających na usprawnienie działalności. Spółka posiada obecnie SZJ zgodny z ISO9001:2015, celem usługi jest opracowanie i wdrożenie nowego SZJ zgodnego z ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 oraz EASA Part21, wykonawca po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności oraz zapewnieniu ochrony danych(np. zgodnych z ISO27001) otrzyma dostęp do obecnej dokumentacji SZJ. Obecna dokumentacja SZJ będzie mogła służyć jako podstawa do opracowania dokumentacji w ramach niniejszej usługi.

Zakres usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania obejmuje opracowanie i wdrożenie w spółce procedur pozwalających na usprawnienie działalności - tj. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z przepisami EASA Part 21, ISO9001:2015, ISO14001:2015 oraz ISO45001:2018.

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi.

Usługa powinna składać się z następujących etapów:
1. Opracowanie:
A. Diagnoza stanu organizacji: audyt firmy(5 lokalizacji), przygotowanie raportu, dokument określający braki oraz prezentacja przed zarządem spółki raportu i braków. Czas wykonania 10 dni od podpisania umowy.
B. Harmonogram prac: opracowanie harmonogramu na podstawie punktu 1, prezentacja przed zarządem spółki planu wdrożenia i uzgodnienie szczegółowych terminów poszczególnych zadań. Czas 7 dni od prezentacji raportu.
C. Opracowanie dokumentacji. Czas 4-6 tygodni od uzgodnienia harmonogramu prac.
D. Konsultacje opracowanej dokumentacji: prezentacja i omówienie dokumentacji. Modyfikacja dokumentacji według zaleceń Zamawiaj(40-80 godzin).
E. Przekazanie i prezentacja ostatecznej wersji dokumentacji. Czas realizacji 8-10 tygodni od podpisania umowy.
2. Wdrożenie:
A. Udział Dostawcy Usług we wdrożeniu w spółce w 5 lokalizacjach na terenie woj. Podkarpackiego(Rzeszów, dwie lokalizacje w Jasionce: 2 biura i produkcja, Mielec). Przewidywany minimalny wymiar godzinowy na wdrożenie to 100 roboczogodzin. Czas realizacji 2-4 tygodnie od zakończenia Etapu 1.
B. Audyt. Przeprowadzenie audytu powdrożeniowego. Przygotowanie raportu z audytu. Udział w pracach poaudytowych. Zamknięcie audytu(Weryfikacja prac poaudytowych). Minimalny oczekiwany wymiar godzinowy dla realizacje tego zadania to 60 roboczogodzin.


Rezultaty etapu 1. Opracowanie:
- Raport Diagnoza stanu organizacji
- Harmonogram prac
- Dokumentacja SZJ zgodna z ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 oraz EASA Part21
- usługi: prezentacja raportu, prezentacja harmonogramu prac, prezentacja projektu dokumentacji, prezentacja ostatecznej wersji dokumentacji


Rezultaty etapu 2. Wdrożenie:
- Raport z audytu
- Usługi: wsparcie we wdrożeniu, audyt, wparcie w pracach poaudytowych, zamknięcie audytu.

Etap 2 powinien odbywać się w siedzibie lub oddziałach Zamawiającego.

Wszystkie audyty muszą zostać przeprowadzone we wszystkich lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

Obecnie używana dokumentacja w spółce jest w języku polskim oraz angielskim.

Opracowana dokumentacja powinna być w języku polskim i angielskim.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Brak spełnienia poniższych warunków w postępowaniu skutkuje wykluczeniem wykonawcy, a jego
oferta zostanie odrzucona.

Wymagane jest przekazanie pełnych praw do powstałej dokumentacji, w tym do jej modyfikacji, odsprzedaży oraz publikacji. Żadna część opracowanej dokumentacji nie może zostać upubliczniona, udostępniona, odsprzedana podmiotowi trzeciemu przez Wykonawcę.

Gwarancja: Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej poprawy błędów znalezionych podczas audytów w okresie co najmniej 2 miesięcy od zakończenia usługi w terminie 14 dni od zgłoszenia.

Wykonawca zapewni iż opracowana dokumentacja będzie zgodna z EASA Part 21, ISO9001 oraz AS9100. Dokumentacja nie może być również niezgodna z ISO 27001.

Wykonawca musi zagwarantować co najmniej 3 osobowy zespół do obsługi wdrożenia w tym co najmniej jedna osoba ze znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym z uwzględnieniem języka technicznego z dziedzin: systemy zarządzania jakością, informatyka, programowanie, lotnictwo.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w w postaci minimum 3 projektów w jednej z dziedzin: wdrażanie Systemów Zarządzania Jakością, optymalizacja procesów w przedsiębiorstwach, mapowanie procesów lub reorganizacja procesów w firmach. Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane na podstawie wypełnionej tabeli z doświadczeniem.

Ocena spełnienia warunków musi wynikać z przedstawionej oferty.

W ramach usługi nie zostaną poniesione koszty niekwalifikowalne zgodnie z definicją usługi rozwojowej zawartej w Regulaminie udzielania wsparcia w ramach PPWB. Regulamin dostępny pod adresem https://ppwb.pl/news/show/42/zmiany-w-regulaminie-udzielenia-wsparcia-dla-msp-w-ramach-projektu-podkarpacka-platforma-wsparcia-biznesu .

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.

Niniejsze zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie, bez podania przyczyn.
Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium 1

Opis kryterium:
1. Cena netto

Waga punktowa / procentowa
1. Cena netto

Opis sposobu przyznawania punktacji
Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną liczbę punktów.

Ilość punktów pozostałych ofert liczona będzie według następującego wzoru:
C= (Cn / Cb) x 50 pkt.

gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę za kryterium 1 Cena
Cn - cena netto najniższej oferty spełniającej kryteria( PLN )
Cb - cena netto badanej ofert ( PLN )

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.


Kryterium 2

Opis kryterium:
2. Czas realizacji przedmiotu zamówienia

Waga punktowa / procentowa
2. Czas realizacji przedmiotu zamówienia

Opis sposobu przyznawania punktacji
Oferta z najkrótszym czasem realizacji uzyskuje maksymalną liczbę punktów.

Ilość punktów pozostałych ofert liczona będzie według następującego wzoru:

CR= (CRn / CRb) x 25 pkt.

CRn - Najkrótszy czas realizacji w dniach kalendarzowych
CRb - Czas realizacji w dniach kalendarzowych badanej oferty

Punkty zostaną przyznane zgodnie ze wskazanym czasem realizacji w ofertach licząc od dnia podpisania umowy.


Kryterium 3

Opis kryterium:
3. Okres gwarancji

Waga punktowa / procentowa
3. Okres gwarancji

Opis sposobu przyznawania punktacji
Oferta z najdłuższym czasem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Ilość punktów pozostałych ofert liczona będzie według następującego wzoru:

OG = (OGb / OGn) x 25 pkt.

OGn - Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach
OGb - Okres gwarancji w miesiącach badanej oferty

Punkty zostaną przyznane zgodnie ze wskazanym okresem gwarancji w ofertach liczonych w miesiącach.

Termin składania oraz otwarcia ofert: 2021-12-01 08:00:00
Sposób składania oraz otwarcia ofert: Oferty należy składać poprzez dedykowany Moduł Zamówień w stronie Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (obowiązkowo i niezależnie od ceny usługi)
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
1. Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach obowiązujących przepisów lub innych Wytycznych, mających wpływ na umowę z Wykonawcą.
2. Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3. Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
5. Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6. Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8. Wystąpią zdarzenia losowe lub przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy i jej poszczególnych punktów.
9. Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania możliwe są jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych (o ile zamawiający taką możliwość przewiduje)
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny (jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie)
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Informacja o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone (o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień) .
Zamawiający nie przewiduje tego typu zamówień.
Dodane przez
RnD.Aero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5170386047

Warszawska 55, Rzeszów 35-205

2021-11-22 11:55:24

2021-12-01 08:00:00

Osoba do kontaktu ws. usługi

Piotr Mróz

502704605

moc.oreadnr@rtoip

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.