Audyt konkurencyjności firmy oraz rekomendacja wybranych obszarów rozwoju oferty wraz z zaprojektowaniem nowych usług/produktów ze specyfikacją/specyfikacją techniczną i materiałową, wizualizacjami dla dowolnej branży

Parametry usługi
67 220 - 162 729

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 4

od 3 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Usługa będzie zawierała następujące elementy:

1) Zbadanie aktualnej oferty produktowej/usługowej Zleceniodawcy - identyfikacja wszystkich oferowanych przez Zleceniodawcę produktów i usług w ramach prowadzonej działalności ze szczególnym akcentem na produkty/usługi oferowane w ramach działalności, której oferta ma zostać rozszerzona wraz z dokonaniem ich kategoryzacji.

2) Porównanie aktualnej oferty Zleceniodawcy do oferty innych podmiotów działających w branży i stanowiących główną konkurencję - przedstawienie sytuacji w branży celem uzyskania kontekstu komparatystycznego, przedstawienie oferty podmiotów konkurencyjnych, w tym w sposób szczegółowy dla min. 3 wybranych podmiotów konkurencyjnych (dane podstawowe, oferta produktowa wraz z jej kategoryzacją) wraz z dokonaniem sumarycznej oceny każdego z nich, porównanie oferty Zleceniodawcy i wytypowanych podmiotów konkurencyjnych w wybranych aspektach (m.in.: ceny, zakres oferty, formy dostawy) wraz z dokonaniem oceny ogólnej.

3) Zidentyfikowanie poziomu konkurencyjnego Zleceniodawcy w aspekcie aktualnej oferty przedsiębiorstwa - określenie czynników pozwalających na zidentyfikowanie poziomu konkurencyjnego Zleceniodawcy (m.in.: zakres oferty, okres działania na rynku, zasięg funkcjonowania, promowana marka, aspekty promocyjne, kondycja finansowa), zestawienie cech charakterystycznych firmy Zleceniodawcy i wybranych podmiotów konkurencyjnych w oparciu o określone czynniki w ujęciu tabelarycznym, analiza poziomu konkurencyjnego w oparciu o wybrane czynniki ze szczególnym uwzględnieniem czynnika związanego z kondycją finansową przedsiębiorstw (ujęcie graficzne i opisowe), sumaryczna ocena poziomu konkurencyjnego Zleceniodawcy.

4) Identyfikacja obszarów rozwoju oferty w oparciu o posiadane zasoby, możliwe do pozyskania zasoby, cechy produktów/usług oferowanych przez podmioty konkurencyjne - identyfikacja zasobów posiadanych przez firmę Zleceniodawcy (ludzkie, materialne, niematerialne, finansowe), ocena wskaźnikowa kondycji finansowej firmy Zleceniodawcy (ujęcie graficzne i opisowe), określenie zasobów możliwych do pozyskania, określenie cech produktów/usług oferowanych przez konkurencję wraz z identyfikacją kluczowych parametrów oceny i korzyści wynikających z zastosowania, wytypowanie możliwych obszarów rozwoju oferty firmy Zleceniodawcy wraz z analizą SWOT każdego z nich.

5) Zbadanie zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych klientów, głównie w aspekcie cech docelowych produktów/usług, za pomocą których możliwe będzie zbudowanie przewagi konkurencyjnej - identyfikacja grupy docelowej, badanie zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych odbiorców z terytorium Polski ze szczególnym uwzględnieniem cech docelowego produktu/usługi (wywiady, ankiety, obserwacje itp. – w zależności od specyfiki działalności Zleceniodawcy), przedstawienie wyników przeprowadzonych badań (ujęcie graficzne i opisowe) wraz z ich podsumowaniem poprzez zaprezentowanie najważniejszych wniosków;

6) Przedstawienie rekomendacji dla rozwoju oferty produktowej/usługowej w zakresie nowych produktów/usług - wybór optymalnej ścieżki rozwoju spośród zaproponowanych w poprzednim rozdziale wraz z uzasadnieniem. 

7) Opracowanie specyfikacji usługi/produktu, w tym specyfikacji technicznej i materiałowej oraz wizualizacji - określenie specyfiki materiałowej produktów lub kluczowych elementów usług, opis cech funkcjonalnych produktów/usług i zastosowań, określenie opakowań wraz z propozycją warstwy graficznej lub warstwy elementów graficznych dla świadczonej usługi, inne (jeśli dotyczy - w zależności od rodzaju opracowywanych produktów/usług) 

8) Opracowanie aspektów marketingowych i promocyjnych wprowadzenia nowych produktów/usług na rynek - ocena nowych produktów/usług w aspekcie koncepcji marketingu mix, opracowanie strategii sprzedaży nowych produktów/usług poprzez weryfikację dotychczas stosowanych metod oraz zaproponowanie nowych rozwiązań mających na celu wprowadzenie adekwatnych usprawnień i optymalizacji procesów, opracowanie strategii promocji nowych produktów/usług poprzez weryfikację dotychczas stosowanych metod oraz zaproponowanie nowych rozwiązań mających na celu wprowadzenie adekwatnych usprawnień i optymalizacji we wskazanym zakresie, opracowanie strategii komunikacji poprzez weryfikację dotychczas stosowanych metod oraz zaproponowanie nowych rozwiązań mających na celu wprowadzenie adekwatnych usprawnień i optymalizacji we wskazanym zakresie. 

9) Opracowanie raportu podsumowującego zawierającego rezultaty zrealizowanej usługi i Plan Wdrożenia Zaleceń

Audytu - Przygotowanie dokumentu zawierającego opis wszystkich wyżej ujętych aspektów (ujęcie opisowe i graficzne).

Usługa dedykowana między innymi branżom: IT, finansowej, medycznej, reklamowej, budowlanej, handlowej


Element wdrożenia będzie polegał na opracowaniu Planu Wdrożenia Zaleceń Audytu. Plan ten będzie zawierał: 

1.Ścieżka działań z wytyczeniem konkretnych punktów realizacji

2.Harmonogram 

3.Budżet 

4.Opis ryzyk wdrożenia 


Rezultatem zrealizowanej usługi oraz efektem mierzalnym będzie raport zawierający rezultaty zrealizowanej usługi oraz Plan Wdrożenia Zaleceń Audytu. 

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 1) Raportu z audytu (zawierający części wskazane w punkcie B. Etap opracowania)
2) Planu Wdrożenia Zaleceń Audytu
wersja papierowa i elektroniczna

Wdrożenie nastąpi po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Wyjaśnienie dlaczego wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi

Zaplanowana liczba godzin dotyczy tylko i wyłącznie opracowania nowego produktu/usługi. "Signum" Sp. z o.o. nie będzie prowadzić prac wdrożeniowych. Pozostają one w gestii Zleceniodawcy usługi.


Uzupełnienia z dnia 28.04.2021 r.:


Brak możliwości zaplanowania wdrożenia w ramach usługi proinnowacyjnej jest związany z jej specyfiką. W związku z tym, że wdrożenie nowej usługi lub produktu w przypadku wielu branż jest działaniem pracochłonnym i czasochłonnym, a w większości przypadków wiąże się z koniecznością zakupu dodatkowych środków trwałych lub WNIP, brak jest możliwości wdrożenia jej rezultatów w tak krótkim czasie. Ponadto należy wskazać, iż w dobie pandemii COVID-19 część firm wstrzymuje inwestycje lub wydłuża ich realizację celem zapewnienia płynności finansowania. Dodatkowo wśród nich są także podmioty, które potencjalne wdrożenie chciałyby sfinansować ze środków unijnych, a z uwagi na fakt, iż samo procedowanie w tym zakresie trwa co najmniej kilka miesięcy, dodatkowy czas na wdrożenie jest pożądany.


Należy także wskazać, iż podany czas realizacji usługi będzie przeznaczony na opracowanie nowego produktu lub usługi, co jest działaniem pracochłonnym i czasochłonnym, stąd wygospodarowanie dodatkowego czasu na wdrożenie, zwłaszcza że w większości wymaga ono dłuższego czasu jest fizycznie niemożliwe.

Opis etapu wdrożenia

Zgodnie z zaleceniami wskazanymi w raporcie z realizacji usługi oraz Planie Wdrożenia Zaleceń Audytu.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 Nie dotyczy Nie dotyczy
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Przedsiębiorstwa z sektora MSP, które skorzystają z naszej usługi będą mogły wprowadzić do oferty nowy produkt lub usługę, która będzie wyróżniać się na rynku nie powielając już obecnych rozwiązań. Działanie to pozwoli zatem na budowanie pozycji konkurencyjnych tych firm w oparciu o unikalne cechy usług, które zostaną zidentyfikowane/zaprojektowane na bazie porównania z innymi podmiotami konkurencyjnymi. Tym samy wartością dodaną dla Zleceniodawcy będzie:

Pozyskanie opracowanych nowych usług/produktów o cechach wyróżniających wśród konkurencji;
Pozyskanie specyfikacji usług oraz dokumentacji technicznej produktów niezbędnych do wdrożenia;
Uzyskanie szczegółowego planu wprowadzenia nowej usługi/produktu na rynek;
Pozyskanie wiedzy w zakresie aktualnej pozycji konkurencyjnej na rynku w aspekcie innych działających podmiotów;
Poznanie obszarów, w których możliwe jest zyskanie przewagi nad konkurencją;
Zidentyfikowanie obszarów rozwoju oferty w oparciu o posiadane i planowane do pozyskania zasoby oraz cechy produktów/usług oferowanych przez podmioty konkurencyjne;
Poznanie opinii potencjalnych klientów w zakresie planowanych do zaoferowania nowych usług/produktów;
Pozyskanie ścieżki postępowania w aspekcie marketingowym i promocji;
Obniżenie ryzyka wdrażania nowych produktów na rynek;
Skuteczniejsze przygotowanie się do rozwoju oferty;
Pozyskanie informacji, które pozwolą na podejmowanie optymalnych decyzji.
Szansa na efektywny rozwój oferty oraz, co jest z tym związane, zwiększenie liczby klientów i poprawa wyników finansowych wraz z wzrostem na rynku.

Suma wskazanych korzyści możliwych do uzyskania przez pojedynczego Zleceniodawcę będzie przekładała się na rozwój sektora MSP działających na obszarze woj. podkarpackiego. Rozwijając swoją ofertę o usługi/produkty, które posiadać będą unikalne cechy na tle konkurencji (także krajowej i zagranicznej) kształtować będą nie tylko swoją konkurencyjność, ale stopniowo pozyskiwać nowych klientów prowa
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
"Signum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8151757171

Podzwierzyniec 29, Łańcut 37-100

„Signum” Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Działamy w branży konsultingowej świadcząc kompleksowe usługi doradztwa gospodarczego w oparciu o model zaawansowanego konsultingu biznesowego (główne PKD 70.22....

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.