Usługa analizy obiektowej i strukturalnej systemów informatycznych

Parametry usługi
104 550 - 123 000

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 2

od 3 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

4.94

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania

Usługa polegała będzie na opracowaniu specyfikacji wymagań w podejściu obiektowym oraz strukturalnym będącej wynikiem analizy dziedziny planowanego do wdrożenia systemu informatycznego. Firmy produkujące i/lub wdrażające rozwiązania informatyczne od ponad 2 dekad próbują rozwiązać problem określany terminem „kryzys oprogramowania” polegający na tym, że mimo rozwoju nowoczesnych technologii i znaczących nakładów finansowych ponoszonych przy produkcji oprogramowania obserwuje się wiele niekorzystnych zjawisk towarzyszących jego wytwarzaniu. Efektem tego jest między innymi to, że wdrożony system informatyczny nie spełnia oczekiwań użytkowników. Wynika to z faktu, że w dobie "kryzysu oprogramowania" firmy programistyczne stosują metodyki lekkie i już na samym początku tworzenia oprogramowania nie są w stanie dokładnie zrozumieć i tym samym zdefiniować wymagań użytkowników. Oferowana usługa będzie polegała na tym, że do specjalistów z zakresu analizy strukturalnej i obiektowej zostaną przesłane opisy wymagań w języku naturalnym stworzone przez użytkowników. Na podstawie tych opisów powstanie dokument typu SRS (System Requirements Specification) sporządzony w zestandaryzowanej formie. Forma ta będzie zawierała ustrukturyzowane przypadki użycia, główne i alternatywne scenariusze zdarzeń oraz logiczne modele danych. Dokument taki będzie z jednej strony czytelny dla użytkownika dzięki czemu będzie on mógł potwierdzić, że to jest to co chce mieć w systemie (lub ewentualnie wprowadzić zmiany) a z drugiej strony będzie zrozumiały dla programistów tak, żeby wiedzieli co mają zakodować. Dzięki tej usłudze w przedsiębiorstwach zostanie usprawniony proces definiowania wymagań dla wdrażanych systemów informatycznych. Usprawnieniu ulegnie również cały obszar związany z infrastrukturą software-ową przedsiębiorstwa. Systemy wdrożone na bazie specyfikacji wymagań powstałej w wyniku realizacji usługi będą lepiej dopasowane do specyficznych procesów, które są odmienne w różnych przedsiębiorstwach. Procesy objęte analizą obiektową i strukturalną będą w większym obszarze zautomatyzowane wdrażanymi systemami, co wpłynie na większą konkurencyjność przedsiębiorstw (niższe koszty, krótsze czasy obsługi procesów.) W wyniku realizacji usługi powstanie również zaakceptowany przez firmę plan wdrożenia rozwiązania objętego zakresem analizy obejmujący: 1. Rekomendację technologii, która powinna być zastosowana (baza danych, frameworki, języki programowania). 2. Niezbędną infrastrukturę techniczną (serwery, sieć, zabezpieczenia itp.). 3. Kwalifikacje zespołu wdrażającego. 4. Harmonogram wdrożenia uwzględniający etapy: a) Projekt architektury rozwiązania, b) Projekt bazy danych, c) Wykonanie struktury bazy danych, d) Implementację i testowanie, e) Instalację i konfigurację f) Testy w środowisku produkcyjnym

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
1 Raport z planem wdrożenia Elektroniczna i papierowa

Wdrożenie nastąpi po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Wyjaśnienie dlaczego wdrożenie nie jest możliwe w ramach usługi

Odbiorca usługi w ramach opracowania otrzymuje raport na podstawie, którego nastąpi wdrożenie usługi. Załącznikiem do raportu jest plan wdrożenia usługi.

Opis etapu wdrożenia

- Analiza przedwdrożeniowa, 

- Projekt bazy danych, 

- Wykonanie struktury bazy danych, 

- Implementacja, 

- Testowanie, 

- Instalacja i konfiguracja. 

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
1 System informatyczny spełniający wymagania analizy obiektowej i strukturalnej Elektroniczna i papierowa
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Usługa analizy obiektowej i strukturalnej systemów informatycznych świadczona przez Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent znacznie przyspieszy czas wdrożenia oprogramowania w przedsiębiorstwach. Zespoły analityczne nie będą musiały prowadzić długotrwałych ustaleń z użytkownikami w zakresie ich oczekiwań, dostaną gotowe wytyczne w dokumencie typu SRS. Skrócenie czasu wdrożenia oprogramowania przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie zasobów w przedsiębiorstwach co znacząco wpłynie na ich konkurencyjność.
W ramach usługi przedsiębiorcy otrzymają dokumentację, która z jednej strony jest w stanie potwierdzić oczekiwania i wymagania użytkowników względem planowanego do wdrożenia systemu a z drugiej strony pozwoli na lepsze zapoznanie się z dziedziną systemu przez przyszłego dostawcę.
Dodatkowo przedsiębiorstwa, które nie posiadają w swoich zasobach kompetencji z zakresu inżynierii programowania otrzymają specjalistyczną usługę, wykonaną w najwyższej jakości zgodnie z zasadami analizy i projektowania systemów, co przełoży się na jakość wdrażanych rozwiązań.

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent

8133253052

Sucharskiego 2, Rzeszów 35-225

Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent z siedzibą w Rzeszowie prowadzi swoją działalność od roku 2001, dzięki czemu posiada rozwiniętą sieć współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.