Zindywidualizowana usługa rozwojowa w zakresie audytu oraz opracowanie strategii konkurencyjności w branży beauty poprzez opracowanie planu rozwoju potencjału przedsiębiorstwa

Parametry usługi
78720 - 127920

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

2

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

1

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Usługa dotyczy szeroko rozumianej branży beauty, w tym głównie działu kosmetyki i kosmetologii.

Etap I
1.Analiza aktualnego stanu przedsiębiorstwa
•Zbadanie aktualnej oferty odbiorcy usługi w kontekście oferty firm konkurencyjnych
•Identyfikacja zakresu oferowanych usług w odniesieniu do usług potencjalnie możliwych do zaoferowania przez firmę - odbiorcę usługi
•Analiza dostępnych urządzeń i sprzętu kosmetycznego i/lub kosmetologicznego
•Analiza dostępnych technik realizacji usług kosmetycznych, kosmetologicznych oraz medycznych.
•Analiza dostępnej wiedzy z zakresu kosmetyki i/lub kosmetologii oraz uprawnień do wykonywania zabiegów/usług
•Analiza zgodności Sposobu przeprowadzanych usług z wymaganiami prawnymi
•Analiza dotycząca możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na rozwój firmy – w tym w głównej mierze dotacji UE oraz finansowania zwrotnego
2.Identyfikacja potrzeb rynkowych
•Zbadanie aktualnej oferty rynku lokalnego
•Analiza rynku regionalnego
•Analiza rynku krajowego
•Analiza możliwości wejścia z ofertą usług na rynki zagraniczne
3.Ocena aktualnej sytuacji w świetle konkurencyjności lokalnej i regionalnej
•Określenie czynników środowiska wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa
•Określenie targetu firmy
•Profilowanie działania firmy w zależności od obranego targetu
•Opracowanie proponowanego zakresu działania firmy w perspektywie długofalowej
4.Opracowanie zestawienia podsumowującego stan obecny
Etap II
1.Opracowanie możliwych do wdrożenia działań
•Działania marketingowe i określenie zakresu usług wykonywanych lub planowanych do wykonywania, w ramach działalności przedsiębiorstwa
•Działania dotyczące możliwości zyskania przewagi konkurencyjnej np. przez zwiększenie bezpieczeństwa klientów, poprawę skuteczności usług, poszerzenie gamy oferowanych usług.
2.Opracowanie strategii kierunków możliwych działań
3.Opracowanie planu samodoskonalenia personelu firmy
Etap III
1.Rekomendacje do wdrożenia działań rozwojowych
2.Przygotowanie do wdrożenia praktyk mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy:
•Wspólne omówienie stanu obecnego i kierunków możliwych działań
•Wybór praktyk do wdrożenia
3.Rekomendacje oraz instrukcje wdrażanych praktyk, mających na celu zwiększenie konkurencyjności firmy:
•Analiza wykonanej dokumentacji procesów biznesowych prowadzących do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności
•Przeszkolenie personelu Odbiorcy Wsparcia z zakresu zaleceń opracowanych w ramach usługi rozwojowej (wydatek niekwalifikowalny)
•Wdrożenie dokumentacji operacyjnej procesów procesów biznesowych prowadzących do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności
•Weryfikacji zasobów w zakresie: ludzie, infrastruktura w kontekście ich ewentualnej rozbudowy i/lub modyfikacji
4. Rekomendacje oraz instrukcje dotyczące możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na rozwój firmy – w tym w głównej mierze dotacji UE oraz finansowania zwrotnego.
5.Rekomendacje oraz instrukcje związane z możliwościami wejścia z ofertą usług na rynki zagraniczne.
Usługa rozwojowa polegała będzie na sporządzeniu i przekazaniu Odbiorcy Wsparcia planu wdrożenia usługi rozwojowej, zatwierdzonego w ciągu 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania, zakładającego wdrożenie opracowanej strategii w maksymalnym terminie 18 miesięcy licząc od dnia zakończenia realizacji usługi rozwojowej. Plan zostanie przekazany w wersji papierowej bądź na nośniku CD/DVD.
Usługa rozwojowa nie będzie dotyczyła zakupu / sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych (lub też środków trwałych). Odbiorca Wsparcia otrzyma jedynie sugestie / propozycje rekomendowanych rozwiązań w przedmiotowym zakresie, nie natomiast gotowe rozwiązania objęte prawami autorskimi, których przekazanie wiązałoby się z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych.
Ze względu na ograniczenia znakowe cele usługi zawarte w opisie B2 (uzasadnienie)
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Realizacja oferowanej usługi pozwoli na dokonanie rzetelnej analizy kluczowych obszarów i danych przedsiębiorstwa, które są niezbędne do podejmowania znaczących decyzji biznesowych, dotyczących koncepcji rozwoju oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Do głównych korzyści skorzystania z usługi należy zaliczyć:
 Dokonanie dokładnej analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście wzrostu jego konkurencyjności,
 Możliwość podejmowania znaczących dla przedsiębiorstwa decyzji w oparciu o wiarygodne dane i informacje,
 Możliwy wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa po zastosowaniu rekomendacji,
 Minimalizacja pomyłek i nietrafnych decyzji biznesowych związanych z korzystaniem z nieaktualnych lub niepełnych danych,
- Możliwość skutecznego poszerzenia oferty firmy
Ukończenie wdrożenia niniejszej usługi i uzyskanie odpowiednich kompetencji przez personel Odbiorcy Wsparcia ma na celu:
- identyfikację ryzyk i szans rozwojowych przedsiębiorstwa ,w tym pracowników
- lepsze poznanie potrzeb klienta,
- identyfikację potrzeb podniesienia kwalifikacji personelu,
- zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku a tym samym poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza, Euro Trade

8133217955

ul. Anny Jagiellonki 14/1, Rzeszów 35-623

EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich jest firmą świadczącą kompleksowe, profesjonalne usługi w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz fundusz...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.