Opracowanie i wdrożenie procedur dla Organizacji Obsługowej

Parametry usługi
17220 - 143615

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 1 do 5

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Głównym przedmiotem niniejszej usługi jest opracowanie i wdrożenie procedur Organizacji Obsługowej zgodnych z przepisami EASA Part 125 lub EASA Part M


Podstawowym wymaganiem jest posiadanie zdolności organizacyjnej przez firmę, która będzie odbiorcą niniejszej usługi.Opracowanie:

• 1. Audyt przedwdrożeniowy

• 2. Opracowanie dokumentacji zgodnej z przepisami krajowymi i europejskimi

Wdrożenie:

• 3. Udział we wdrożeniu procedur

• 4. Udział w audytach(nie jest kosztem kwalifikowanym usługi)


Szczegółowy opis działań związanych z opracowaniem:

1. Audyt przedwdrożeniowy

Na tym etapie zapoznajemy się z Państwa firmą, aby określić stopień przygotowania do certyfikacji. Szczególną uwagę poświęcamy posiadanej dokumentacji która będzie wykorzystywana w Organizacji Obsługowej.
Na etapie prac przedwdrożeniowych wykonywane są następujące czynności:

• Analiza obecnie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego np. z AS9110 oraz określenie zakresu niezbędnych zmian(jeśli firma posiada SZJ i jeśli obejmuje lub obejmie on swoim zakresem obsługę statków powietrznych)

• Zapoznanie się z procesami, strukturą oraz kontekstem wewnętrznym przedsiębiorstwa

• Utworzenie planu opracowania i wdrażania

• Prezentacja wymagań przepisów krajowych i europejskich z przedstawieniem jak skutecznie je spełnić w Państwa firmie


Przekażemy Państwu opracowany plan opracowania i wdrażania i wspólnie ustalimy harmonogram i zakres dalszych działań.

2. Opracowanie dokumentacji dla Organizacji Obsługowej

Jest to główny etap mający na celu spełnienie wymagań w przedsiębiorstwie, działania w nim podjęte będą bezpośrednio wynikały z wypracowanego razem planu wdrażania.

W trakcie tej fazy zostaje utworzona dokumentacja Organizacji Obsługowej na podstawie wymagań oraz założeń przyjętych w pierwszym etapie. Na koniec tego etapu wykonywany jest audyt wewnętrzny dokumentacji, aby upewnić się, że utworzona dokumentacja odpowiada wymaganiom adekwatnym wymaganiom.

Szczegółowy opis działań związanych z wdrożeniem:

3. Udział we wdrożeniu procedur - w trakcie tego etapu opracowana dokumentacja a w szczególności procedury są wdrażane do rzeczywistego stosowania w Organizacji. Na wdrożenie składa się implementacja głównych procesów związanych z obsługą oraz udział we wdrożeniu procesów związanych z technicznym zakresem Państwa działalności. Na zakończenie tego etapu wykonywany jest audyt wewnętrzny, mający na celu upewnienie się, że procesy zostały poprawnie wdrożone w Organizacji.

Usługa kończy się przygotowaniem firmy do certyfikacji, sam proces certyfikacji nie wchodzi w zakres usługi. Certyfikacja jest przeprowadzana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.


Dodatkowo możliwy jest udział przedstawicieli naszej firmy w kolejnym 4 . etapie audytach Nadzoru lotniczego. Etap ten poprzedza złożenie wniosku do ULC wraz dokumentacją Organizacji Obsługowej. Pierwszym krokiem jest jej weryfikacja przez Urząd. Kolejnym jest wprowadzenie zmian zgodne ze stanowiskiem Urzędu. Następnie następuje audyt w Organizacji, w zależności od wielkości organizacji i stopnia wdrożenia procedur audytów może być kilka. Po każdym audycie następuje czas na wykonanie akcji korygujących i po ich zaakceptowaniu następuje kolejny audyt lub wydanie certyfikatu. Etap 4 nie jest objęty niniejszą usługą, nie jet kosztem kwalifikowanym. Koszt uczestnictwa w audycie certyfikacyjnym mieści się w przedziale 1500-2500zł.

Usługa nie obejmuje zakupu/sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odbiorca usługi otrzymuje licencje na wykorzystanie opracowanych w ramach usługi dzieł, licencja ta obejmuje nieograniczone wykorzystanie w ramach własnej działalności gospodarczej jednakże bez możliwości dalszej odsprzedaży.

Odbiorca otrzyma zestaw dokumentacji, w skład której wejdzie księga organizacji obsługowej, mapa procesów, procedury, wzory formularzy i rejestrów. Dokumentacja zostanie przekazana w wersji papierowej oraz elektronicznej do edycji na pendrive.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wdrożenie niniejszej usługi pozwoli na szerszy dostęp do specjalistów z branży lotniczej i wdrażanie procedur i standardów w sektorze MŚP.

Może to znacząco podnieść konkurencyjność lokalnych firm na rynku krajowym ale również międzynarodowym. Opracowanie i wdrożenie procedur pozwoli na przygotowanie firmy do obsługi statków powietrznych. Możliwość taka biorąc pod uwagę rynek może stworzyć dodatkowe miejsca pracy nie tylko u odbiorcy usług, ale i w firmach które staną się jego poddostawcami.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
RnD.Aero Sp . z o. o.

5170386047

Warszawska, Rzeszów 35-205

RnD.Aero jest firmą prywatną powstałą w 2017 roku założoną przez specjalistów z dziedziny lotnictwa i zarządzania w celu organizowania, wspierania oraz kompleksowego przeprowadzania certyfikacji Organ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.