Zindywidualizowana usługa rozwojowa w zakresie opracowania spójnej strategii sprzedaży, promocji i dystrybucji produktów i usług na wybranych rynkach zagranicznych.

Parametry usługi
43200 - 108000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 2 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Celem świadczonej usługi jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w firmie, dotyczących modelowania procesów biznesowych i wyboru optymalnych sposobów sprzedaży, promocji i dystrybucji produktów na wskazanych rynkach zagranicznych. Umożliwi to efektywniejsze planowanie, podejmowanie decyzji oraz zapewnienie pełnego wglądu w aktualną sytuację przedsiębiorstwa. Dodatkowym celem proponowanej usługi jest dokonanie analizy obszarów strategicznych w przedsiębiorstwie pod kątem produktowej lub usługowej rynkowej ekspansji zagranicznej, a także rekomendacja skonkretyzowanych i zindywidualizowanych działań, zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami przedsiębiorstwa.

Opracowana strategia uwzględniać będzie następujące obszary strategiczne w danym otoczeniu gospodarczym:
a)analiza możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie oferty przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji jego produktów oraz samego przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych. Kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności firmy, w tym barier wejścia na określone rynki zagraniczne;
b)wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych;
c)analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych;
d)wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych;
e)rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej;
f)opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem i kosztorysem niezbędnych do przeprowadzenia działań, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii.

Usługa obejmować będzie w szczególności:
-opracowanie zindywidualizowanej strategii wejścia firmy na wskazane rynki eksportowe, wyszukiwania selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi;
-przygotowanie produktu do potrzeb rynków docelowych (w tym m.in. badanie marketingowe na rynkach docelowych);
-przygotowanie kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego;
-przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów na wskazanych rynkach zagranicznych;
-wzornictwo opakowań, katalogów i opisów technicznych produktów oraz logotypów i marek produktowych dla wskazanych rynków zagranicznych.

Element wdrożenia usługi rozwojowej polegał będzie na sporządzeniu i przekazaniu Odbiorcy Wsparcia planu wdrożenia usługi rozwojowej zakładającego wdrożenie opracowanej strategii w maksymalnym terminie 18 miesięcy licząc od dnia zakończenia realizacji usługi rozwojowej.

Usługa rozwojowa nie będzie dotyczyła zakupu / sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych (lub też środków trwałych) - w ramach m.in. planu kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych (ich zawartości), aplikacji mobilnych, wzorów opakowań, katalogów i opisów technicznych produktów oraz logotypów i marek produktowych Odbiorca Wsparcia otrzyma jedynie sugestie / propozycje rekomendowanych rozwiązań w przedmiotowym zakresie, nie natomiast gotowe rozwiązania objęte prawami autorskimi, których przekazanie wiązałoby się z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Realizacja oferowanej usługi pozwoli na dokonanie dokładnej analizy kluczowych obszarów i danych dla kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie, które są niezbędne do podejmowania znaczących decyzji biznesowych, dotyczących koncepcji dalszego rozwoju gospodarczego.
Do głównych korzyści skorzystania z usługi należy:
-Dokonanie dokładnej analizy aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa,
-Obraz aktualnej sytuacji firmy i zaznaczenie miejsc w procesie podejmowania kluczowych decyzji wymagających usprawnienia,
-Możliwość podejmowania znaczących dla przedsiębiorstwa decyzji w oparciu o wiarygodne dane i informacje,
-Możliwy wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa po zastosowaniu rekomendacji,
-Minimalizacja pomyłek i nietrafnych decyzji biznesowych związanych z korzystaniem z nieaktualnych lub niepełnych danych,
-Optymalizacja działań przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie zmian w sposobie raportowania danych.

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza, Euro Trade

8133217955

ul. Anny Jagiellonki 14/1, Rzeszów 35-623

EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich jest firmą świadczącą kompleksowe, profesjonalne usługi w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz fundusz...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.