Audyt energetyczny

Parametry usługi
5000 - 100000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
Przedmiotem usługi jest opracowanie od 1 do 20 audytów energetycznych zgodnie z Rozp Ministra Infrastruktury z dn. 17.03.2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu ener oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jak i Rozp Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3.09.2015 r zmieniającym rozp w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu ener oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Etap opracowania usługi:
1.Wykonanie inwentar. bud
a.Zebranie dokumentacji bud
b.Analiza dok. pod kątem audytu energ.
c.Inwentar. tech.-budowlana bud, opracowanie rzutów i szkiców elewacji na potrzeby audytu
d.Opracowanie dok. zdjęciowej
2.Charakterystyka energ. bud., charakterystyka energ. źródła ciepła, charakterystyka energ. sys. wentylacji. Określenie zapotrzebowania na ciepło bud., potrzeb cieplnych oraz kosztów ogrzewania bud. w stanie aktualnym
a.Obliczanie zapotrzebowania bud. na moc cieplną do ogrzewania bud
b.Wyznaczenie kosztów ogrzewania bud
c.Obliczenie przedsięwzięć modernizacyjnych prowadzących do zmniejszenia kosztów grzew. w poszczególnych bud
3.Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej. Określenie potrzeb oraz kosztów przygotowania c.w.u.
a.Obliczenie zapotrzebowania bud na moc do c.w.u.
b.Wyznaczenie kosztów c.w.u. w bud
c.Możliwe przedsięwzięcia modernizacyjne prowadzące do zmniejszenia kosztów c.w.u.
4.Pomiar energii elektr.
a.pomiary napięcia: wartości śr., min. i maks., chwilowe
b.prądy: wartości śr., min. i maks., chwilowe
c.współczynniki szczytu dla prądu i napięcia
d.moc czynna, bierna, odkształcenia, pozorna wraz z określeniem charakteru mocy biernej
e.współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia
f.asymetria napięć
5.Podsumowanie propozycji audytowych proponowanych rozwiązań zmniejszających koszty eksploatacyjne w bud
Audyt ener. jest usługą specjalistyczną, ponieważ jest dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa korzystającego z usługi. Usługa pozwoli na wykonanie potrzebnych analiz i audytów, które określą bieżący stan energ. wybranych bud i sieci ciepłowniczej oraz pozwolą wyznaczyć dalsze kierunki działania na najbliższe lata. Dzięki usłudze przedsiębiorstwo pozna możliwe do wdrożenia rozwiązania, stosowane aktualnie w budownictwie, wraz z ich analizą opłacalności i czasem zwrotu inwestycji w kilku wariantach. Całość usługi jest dostosowana indywidualnie do wybranych nieruchomości, ponoszonych kosztów, specyfiki geograficznej i już posiadanej infrastruktury.
Produktem usługi jest opracowanie, sporządzone w języku polskim w formie pisemnej. Dok. zostanie wydrukowany i oprawiony w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
Etap wdrożenia usługi:
Bezpośrednim efektem usługi będzie dokument raport termomodernizacji budynków, zawierający instrukcję i rekomendację dla termomodernizacji budynków. Dla każdego bud. opracowany zostanie model i zakres prac termomodernizacyjnych, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania, c.w.u. oraz energii elektr. Dzięki raportowi, osoby zarządzające przeds. będą wyposażone w wiedzę nie tylko w zakresie termomodernizacji poszczególnych bud., ale również, które bud. w pierwszej kolejności należy poddać termomodernizacji, w jakim czasie zwróci się dane przedsięwzięcie oraz gdzie można aplikować po premię termomodernizacyjną. Założenia, które powstaną w raporcie będą z powodzeniem mogły zostać wdrożone w przedsiębiorstwie, co przełoży się na oszczędności w użytkowaniu poszczególnych bud. Zatwierdzenie raportu termomodernizacji budynków zostanie zaakceptowane do 3 m-cy od przekazania dokumentu. Raport zostanie przekazany w wersji papierowej oraz na płycie DVD,CD.
Usługa nie dotyczy zakupu/sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych lub też środków trwałych.
Efekt usługi zostanie wdrożony do 18 miesięcy od opracowania.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Dzięki wdrożeniu proponowanej usługi Audytu energetycznego można odnotować następujące korzyści: uzyskanie informacji na temat rzeczywistego stanu energetycznego nieruchomości oraz otrzymanie zapisanego w krótkiej formie zalecenia dotyczącego przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu obniżenie zużycia energii, a co za tym idzie wygenerowanie oszczędności. Wykonanie audytu energetycznego pozwala ubiegać się o wsparcie finansowe, na przykład w ramach dofinansowania od Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie premii termomodernizacyjnej. Dostępne są środki w wysokości do 20% kredytu, przyznawanego na poprawę efektywności obiektu i jego systemu grzewczego. Wypełnienie zaleceń, które są podane w audycie energetycznym, istotnie przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Propozycje zmian tworzone są z myślą o dzisiejszej wiedzy ekologicznej, potrzebach i zagrożeniach, jakie wiążą się z polskimi normami i przyzwyczajeniami dotyczącymi emisji. Zmniejszenie zużycia prądu jest ulgą nie tylko dla portfela przedsiębiorcy – pomoże ono również zbliżyć się do wypełnienia wytycznych unijnych, związanych chociażby z emisją CO2 czy zastosowaniem OZE.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ

8982036557

ul. Okrężna 26, Wrocław 53-008

Historia firmy Efektywniej sięga czasów studenckich, podczas których wykonywane były pierwsze badania termowizyjne oraz bilanse cieplne budynków. Dziś absolwent Politechniki Wrocławskiej mgr inż. Toma...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.