Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie akceleracji przedsiębiorstw

Parametry usługi
15 744 - 69 864

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 7

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Specjalistyczna usługa w zakresie akceleracji przedsiębiorstw posiada przyjęty schemat działania pod kątem realizacji poszczególnych etapów, jednak zawartość merytoryczna doradztwa dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta i ustalana na pierwszym etapie doradztwa, w każdym przedsiębiorstwie usługa dostosowana jest do specyficznych potrzeb oraz charakteru i obszaru wdrożenia, którego dotyczy.Etapy oferowanej usługi:
I.Etap opracowania usprawnień
1.Usługi informacyjne–doradztwo w zakresie możliwości usprawnień w prowadzeniu działalności gospodarczej (produkt: Odbiorca Wsparcia [dalej OW] otrzyma dokumentację zawierającą identyfikację obszarów działalności, w których możliwe jest zastosowanie usprawnień).
2.Doradztwo ogólne (produkt: OW otrzyma dokumentację zawierającą w zależności od wyboru obszarów przez OW podsumowanie wykonanych analiz: analizę rynku, analizę konkurencji, analizę dystrybucji, analizę SWOT, strategię marketingową, mapy oraz modele procesów biznesowych ASIS i TOBE)
-Analiza rynku oraz wejścia na nowy rynek
-Analiza rynku pod kątem otoczenia rynkowego oraz kontaktu z klientem
-Doradztwo w zakresie promocji i marketingu
-Mapowanie i modelowanie procesów biznesowych ASIS i TOBE.
3.Doradztwo finansowe i księgowe (produkt: OW otrzyma dokumentację zawierającą w zależności od wyboru OW: rekomendacje w zakresie wprowadzenia zmian do planu kont i doboru właściwych zasad rachunkowości, raport z oceny systemów kontroli wewnętrznej firmy wraz z zaleceniami zmian, opis badanych aspektów finansowych wraz z rekomendacją ich optymalizacji)
-Weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości
-Ocena systemu kontroli wewnętrznej (systemu obiegu dokumentów)
-Analiza i ocena stosowanego systemu do obsługi księgowości
4.Doradztwo prawne (produkt: OW otrzyma w zależności od wyboru OW: raport z analizy ochrony własności intelektualnej, rekomendacje w zakresie realizacji procesu zamówień, realizacji procesu inwestycyjnego)
-Wsparcie w zarządzaniu własnością intelektualną
-Doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
-Wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
-Wsparcie podczas tworzenia dokumentacji prawnej innowacyjnego produktu/usługi
5.Doradztwo techniczno-administracyjne (produkt: OW otrzyma w zależności od wyboru OW: strategię biznesową firmy–opracowanie nowej lub analizę obecnej wraz ze zmianami, propozycję modelu biznesowego lub analizę obecnego modelu wraz z propozycją zmian)
-Analizy służące opracowaniu strategii zarządczej lub modelu biznesowego
-Dostosowanie modelu biznesowego w celu rozwoju przedsiębiorstwa
II.Etap wdrożenia usprawnień (Doradztwo w zakresie wdrażania usprawnień dotyczących przemodelowanych procesów biznesowych)
1.Stworzenie planu wdrożenia zawierającego długoterminowy (12-miesięczny) harmonogram wdrożenia rekomendowanych usprawnień– zatwierdzenie planu wdrożenia nastąpi w ciągu 14 dni od jego przekazania do OW
2.Opracowanie raportu końcowego zawierającego opis usprawnień niezbędnych do wdrożenia
Produktem usługi będzie raport końcowy zaw. opis rekomendowanych zmian oraz zaleceń związ. z innowacjami technologicznymi, innowacjami prowadzącymi do optymalizacji procesów biznesowych, jak i możliwych do wdrożenia proinnowacyjnych rozwiązań. Zostaną przedstawione dalsze kroki związane z usprawnieniem działalności firmy w formie planu wdrożenia usprawnień zawierającym harmonogram wdrożenia. Usługa musi zostać wdrożona przez OW w okresie nieprzekraczającym 18 miesięcy od opracowania przez DU usprawnień pozwalających na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa i zatwierdzenia przez OW planu jego wdrożenia.Usługa nie będzie obejmowała zakupu środków trwałych i WNiP oraz kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, a jej efektem będzie zwiększenie możliwości rozwojowych OW. Produkty usługi w formie raportu, w tym planu wdrożenia zostaną przekazane w formie elektronicznej (PDF) na nośniku typu płyta CD/DVD lub mailowo.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Głównym celem realizacji specjalistycznej usługi doradczej w zakresie akceleracji przedsiębiorstw jest wsparcie polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykonanie analiz odpowiadających ich zidentyfikowanym potrzebom, a następnie sformułowanie zaleceń ukierunkowanych na wzrost tempa rozwoju i osiągnięcie sukcesu gospodarczego.
Niniejsza usługa umożliwi firmom przyspieszenie efektów działalności innowacyjnej. Przygotowanie, sformułowanie i wdrożenie adekwatnego podejścia do zarządzania innowacyjnością stanowi działanie złożone i czasochłonne. Dzięki kompleksowości proponowanych analiz możliwe będzie objęcie kluczowych aspektów działalności przedsiębiorstwa systemem efektywnego zarządzania innowacjami w krótkim czasie (przyspieszenie i intensyfikacja podejmowanych działań proinnowacyjnych). Wdrożenie usługi zaowocuje opracowaniem rekomendacji oraz usprawnień pozwalających na wzrost innowacyjności, efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, co bezpośrednio związane będzie ze wzrostem jego tempa rozwoju. Do wartości dodanych firmy należą:
- wielowymiarowa analiza przedsiębiorstwa, która pozwoli na otrzymanie pełnego obrazu funkcjonowania firmy, co z kolei przełoży się na stworzenie rekomendacji i wdrożenie usprawnień w wielu płaszczyznach prowadzonej działalności, m.in. w obszarze administracyjnym, księgowym, prawnym, technicznym, marketingowym,
- możliwość identyfikacji błędów popełnianych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie ich eliminacja i zastąpienie dobrymi praktykami biznesowymi,
- ocena potencjału przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wdrożenia innowacji (np. technologicznej) oraz proinnowacyjnych rozwiązań,
- wdrożenie rekomendacji i proponowanych usprawnień wpłynie bezpośrednio na wzrost tempa rozwoju przedsiębiorstwa, jego konkurencyjność, wydajność, efektywność i innowacyjność.
Dzięki kompleksowemu pakietowi usług wchodzących w skład jednego doradztwa możliwe będzie usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Sekwencja Sp. z o.o.

7342823116

ul. Władysława Reymonta 38, Piastów 05-820

Firma Sekwencja Sp. z o.o. definiowana jako Instytucja Otoczenia Biznesu, swoją działalność prowadzi od 2014 roku. Jej misją jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz kreow...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.