Audyt infrastruktury informatycznej

Parametry usługi
9620 - 144000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Audyt infrastruktury informatycznej:

Jest to wyłącznie usługa doradcza/konsultingowa i nie dotyczy sprzedaży środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych dla MŚP.

Usługa ta polega na uzyskaniu niezbędnych informacji na temat infrastruktury informatycznej posiadanej w przedsiębiorstwie.

W ramach w/w usługi MH-info Herbut Mirosław wykona kompleksowy audyt infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie. Dzięki temu klient uzyska pełną i rzetelną wiedzę o stanie posiadanego sprzętu sieciowego, serwerowego, PC, licencji, zabezpieczeniach IT i posiadanych usług informatycznych oraz bezpieczeństwie przechowywanych danych, bezpieczeństwie sieci komputerowej i jej mobilności ale też legalności oprogramowania i stopniu zabezpieczeń.

Zakres przeprowadzanego audytu składa się z:

Etap opracowania(czas trwania:1-2msc):
1.Analizy stacji roboczych:
a.weryfikacja wydajności PC
b.weryfikacja legalności oprogramowania, kont i uprawnień użytkowników i polityki bezpieczeństwa

2.Audyt sieci komputerowej (fizyczny oraz logiczny), (czas trwania:1-2msc):
a.Inwentaryzacja fizycznego sprzętu sieciowego oraz aktualnego oprogramowania oraz luk bezpieczeństwa narażających infrastrukturę na utracę danych oraz przestoje w działaniu firmy.
b.Weryfikacja sposobu połączeń, konfiguracji i zabezpieczeń sieci LAN/WAN/WLAN, polityk bezpieczeństwa, polityk dostępu usług oraz zabezpieczeń fizycznych przed kradzieżą
c.Weryfikacja czy istnieją systemy do monitoringu sieci i powiadomień o niebezpiecznych incydentach

3.Analiza i audyt posiadanego środowiska serwerowego(czas trwania:1-2msc):
a.inwentaryzacja fizycznej i wirtualnej infrastruktury serwerowej – przygotowanie listy serwerów, oraz informacje: rodzaj hipernadzorcy, zdefiniowane zasoby wirtualne, usługi działające na serwerze.
b.audyt i analiza obecnego wykorzystania infrastruktury fizycznej i wirtualnej – szczegółowa analiza konfiguracji i wykorzystania serwerów mająca na celu umożliwienie przygotowania technicznej dokumentacji obejmującej konfigurację serwera, uwagi i zalecenia zmian w infrastrukturze fizycznej
c.audyt infrastruktury odpowiedzialnej za zapewnienie zasilania bezprzerwowego, przygotowanie dokumentacji działających obecnie rozwiązań i propozycje usprawnień
d.inwentaryzacja oprogramowania serwerowego wraz z oceną jego legalności
e.audyt obecnego systemu kopii zapasowych (i planu DRP) i analiza czy jest on wystarczający pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa danych

4.Analizy zabezpieczenia antywirusowego serwerów oraz PC(czas trwania:1-2msc):
a.Weryfikacja posiadanego programu antywirusowego oraz stosowanych polityk bezpieczeństwa

5.Analizy kopii zapasowych w przedsiębiorstwie(czas trwania:1-2msc):
a.weryfikacja harmonogramu kopii, czy są one wystarczające dla przedsiębiorstwa oraz czy wykonują się poprawnie i umożliwiają odtworzenie danych
b.fizyczne zabezpieczenie nośników na których backup jest trzymany

Etap wdrożenia(czas trwania:1-2msc):
Wynikiem przedmiotowego audytu jest plan naprawczy, pokazujący jak należy naprawić wskazane nieprawidłowości, których wdrożenie przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa i konkurencyjności.

Sumaryczny czas trwania usługi:1-4msc.

Każdy klient jest inny, ma inną politykę bezpieczeństwa i jej poziom oraz inne procedury zarządzania ryzykiem i dostępem do danych, posiada też inną infrastrukturę informatyczną. Dlatego wszystkie działania związane z audytem infrastruktury informatycznej będą dopasowane do klienta uwzględniając w/w czynniki.

Audyt infrastruktury IT jest usługą szytą na miarę oraz traktowany jest jako całość, bez możliwości zakupu części usługi, ponieważ aby cały potencjał audytu został wykorzystany i dał faktyczny obraz stanu infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie oraz jego zabezpieczeń należy wykonać go w całości wg przedstawionego wyżej procesu.
Nawet małe uchybienie może mieć katastrofalne skutki w ciągłym działaniu przedsiębiorstwa oraz narazić go na ogromne straty finansowe i know how.

Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Obecnie większość przedsiębiorstw z sektora MŚP nie posiada zestawienia sprzętu czy użytkowników oraz dokumentacji technicznych np. do sieci komputerowej, serwerów czy dokumentacji wdrożonych usług np. poczty firmowej. Większość właścicieli firm nie ma świadomości co do skutków i zagrożeń wynikających z zaniedbania bezpieczeństwa informatycznego zarówno z zewnątrz jak też największego zagrożenia jakim jest użytkownik komputera(pracownik firmy).

Ponadto, duża część przedsiębiorstw nie posiada wykwalifikowanej kadry ds. informatycznych (zazwyczaj są do osoby posiadające wyłącznie powierzchowną wiedzę z zakresu informatyki), która w profesjonalny sposób potrafiłaby zinwentaryzować środowisko informatyczne oraz stworzyć niezbędne dokumentacje techniczne, aby w krótkim czasie rozwiązać awarię uniemożliwiającą pracę przedsiębiorstwa.

Powyższe powoduje, iż właściciele firm lub osoby zarządzające nie posiadają niezbędnych informacji na temat infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa oraz nie są świadomi ewentualnych zagrożeń. Taka sytuacja powoduje liczne występowanie awarii systemów czy sprzętu, co skutkuje stratami finansowymi firmy, bądź co gorsze trwałą utratą danych firmy (czasem 20 lat doświadczeń firmy). W najlepszym przypadku przekłada się na straty finansowe firmy.

Podsumowując, przeprowadzenie audytu infrastruktury IT oraz wdrożenie planu naprawczego z niego wynikających jest niezwykle istotne dla każdej firmy, ponieważ dzięki temu zwiększy swoje bezpieczeństwo informatyczne oraz efektywność przedsiębiorstwa dzięki wskazaniu ewentualnych rozwiązań które to umożliwią. Wiedza ta pozwoli na wykorzystanie nowych rozwiązań informatycznych, dzięki czemu będzie możliwy szybszy rozwój przedsiębiorstwa.

Dodatkową wartością dodaną dla korzystających z oferowanej usługi, przedstawienie klientowi jakie narzędzia, urządzenia i usługi należy wdrożyć, aby dostosować działanie przedsiębiorstwa do obecnych wymagań rynku i pracowników i zwiększyć konkurencyjność firmy.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
MH-info Herbut Mirosław

6861634620

Izdebki, 666a, Izdebki 36-203

MH-info jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą głównie w obszarach informatyki takich jak: stała obsługa informatyczna firm, outsourcing pracowników, integracja systemów i sieci komputerowy...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.