Analiza strategiczna wdrożenia nowych produktów na bazie badania rynku/opinii

Parametry usługi
39600 - 49000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 2 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Usługa rozwojowa pn.: Analiza strategiczna wdrożenia nowych produktów na bazie badania rynku/opinii - usługa specjalistyczna (usługa w dalszej części dokumentu zwana także w skrócie: usługą Badania Rynku i Opinii).
Niezbędnym warunkiem poprzedzającym wprowadzenie nowego produktu/usługi, który wydatnie pomoże uzyskać przewagę nad konkurencją, jest rozpoznanie otoczenia rynkowego – aktualnych ofert, strategii oraz panujących trendów.
Głównym celem analizy strategicznej opartej na zbiorze danych pozyskanych z badań będzie poznanie wyczerpujących opinii na temat produktu/usługi, które mogą zostać wprowadzone na rynek w celu wypełnienia panującej tam niszy.
Rekomendowane obszary badawcze odnoszą się do oceny zasadności wprowadzenia danego produktu/usługi, potencjalnego zapotrzebowania, scharakteryzowania cech, które powinna posiadać oraz przeprowadzenia analizy SWOT w celu sprecyzowania silnych i słabych stron potencjalnego produktu/usługi, a także stojących przed nimi szans i zagrożeń. Zebrane informacje pozwolą na weryfikację dotychczasowych przypuszczeń/wyobrażeń, a także lepsze dopasowanie wprowadzenia produktu/usługi na rynek.
Dzięki zastosowaniu standaryzowanych narzędzi badawczych możliwe jest oszacowanie zapotrzebowania na wdrażany produkt/usługę oraz porównywanie wskaźników satysfakcji pomiędzy grupami klientów, korzystających z podobnych rozwiązań u innych dostawców. Umożliwia to transfer dobrych praktyk i rozwiązań funkcjonujących na rynku oraz odnalezienie nisz biznesowych. Okresowe powtarzanie badań pozwala również na monitorowanie rynku oraz obserwację efektów wdrożonych rozwiązań, dzięki temu kadra zarządzająca przedsiębiorstwem ma możliwość skutecznego dostosowywania rozwiązań i kontrolowania ich skutków.
Badania Rynku i Opinii realizowane są w oparciu metody ilościowe badań socjologicznych. Dzięki badaniom możliwa jest lepsza kalibracja oferty kierowanej do potencjalnych klientów. Usługobiorca otrzymuje też informację na temat kluczowych czynników określających aktualną sytuację rynkową, dzięki czemu może zwiększyć swoje szanse na osiągniecie rynkowego sukcesu. Usługa o której mowa powyżej, jest zaliczana do tzw. usługi specjalistycznej, ponieważ zgodna jest z definicją usługi - zapisaną w regulaminie działania. Zakres działań usługi Badania Rynku i Opinii jest uzależniony od indywidualnej sytuacji danego podmiotu, wymaga odrębnego zaprojektowania lub istotnych modyfikacji w zależności od potrzeb konkretnego MŚP (usługa „szyta na miarę”).
Klient otrzymuje dokumentację operacyjną – plan wdrożeniowy. Pełna dokumentacja wdrożeniowa jest omawiana na spotkaniu z Zarządem lub oddelegowanymi do tego zadania przedstawicielami przedsiębiorstwa na spotkaniu/ach dot. wdrożenia rekomendacji. Na spotkaniach powstaje mapa drogowa wdrożeń wraz z kamieniami milowymi i harmonogramem. Etap wdrożeniowy: Wdrożenia realizowane są z pomocą zasobów przedsiębiorstwa w oparciu o powstałe i skonsultowane wytyczne. Dotyczy to zarówno wdrożeń proceduralnych i/lub organizacyjnych i/lub komunikacyjnych i/lub marketingowych. Wdrożenie wyników raportu w firmie jest każdorazowo determinowane poprzez uzyskane rezultaty badania, firma działając w oparciu o przedstawione wytyczne dokonuje potrzebnych usprawnień. Wdrożenie następuje poprzez zmiany w treści istniejących procedur lub wprowadzenie dokumentów opisujących nowe procedury obowiązujące w firmie.
Usługa kierowana jest dla różnych branż, jest ona dostosowana do potrzeb danego klienta oraz innych kryteriów, które wyznacza podmiot. Jest to związane z charakterem usługi oraz grupą docelową. Te dwa parametry determinują rodzaj wykorzystywanych technik badawczych. Dzięki temu możliwe jest utworzenie planu wdrożenia produktów/usł. praktycznie z każdej branży. Obecnie większość wdrożeń nowych produktów/usł. w Polsce i na Świecie opiera się na badaniach i analizach wdrożeniowych. Stąd też, musimy indywidualne dopasować zakres prac dla każdego podmiotu oddzielnie. Pozostałe informacje są w pkt. B.3.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Analizy strategiczne przeprowadzone w oparciu o badania rynku i opinii pozwalają przedsiębiorstwom na uzyskanie informacji odnośnie aktualnego stanu rzeczy na interesującym ich rynku biznesowym oraz określenie potencjału wprowadzenia nowego produktu/usługi. Pozwalają podejmować trafne decyzje odnośnie działań konsumenckich, a także zarządzać takimi aspektami jak jakość obsługi, wyszukiwanie nisz rynkowych, testowanie produktów i usług oraz zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. Badania mogą dotyczyć zarówno klientów hurtowych, detalicznych B2C oraz B2B. Dzięki uzyskanym informacjom możliwe będzie m.in. profilowanie klientów, dobieranie odpowiednich narzędzi dotarcia z ofertą oraz wprowadzanie innowacji produktowych/ usługowych zgodnie z oczekiwaniami konsumenckimi.
Każdorazowo raport z badań zawiera aplikacyjne rekomendacje wdrożeniowe. Analizie poddane zostaną m.in. aktualne trendy na rynkach biznesowych, potencjalne zapotrzebowanie na nowy produkt/usługę, scharakteryzowanie najważniejszych cech, które powinna posiadać, aby skutecznie rywalizować z konkurencją oraz analiza SWOT. Ponadto, rynkowe testowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala na wdrożenie zmian lepiej dostosowujących przedsiębiorstwo do funkcjonowania na rynku.
Uzasadnienie dot. pkt. B.4. Założenia cenowo popytowe. Wśród wymienionych w pkt. B.4. kosztów znajduje się m.in. pozycja pt.: „Przygotowanie i zaplanowanie działań badawczych, warsztat roboczy…”. Warsztat roboczy oznacza spotkanie (spotkanie robocze), na którym ustalana jest szczegółowa koncepcja badania. W trakcie spotkania Wykonawca przedstawia przyszłemu Klientowi propozycję koncepcji badania, a następnie Klient zgłasza ewentualne uwagi i doprecyzowuje swoje zapotrzebowania. Przekazywane są szczeg. inf. nt. sposobów realizacji poszczególnych elementów badania, technik i narzędzi jakie będą użyte, oczekiwanych efektów oraz harmonogramu prac. Stąd też, warsztat roboczy (inaczej spotkanie robocze) nie podlega pod katalog „szkoleń/ warsztatów

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Exacto Sp. z o.o.

8133602558

ul. Załęska 44, Rzeszów 35-322

Exacto Sp. z o.o. to agencja świadcząca profesjonalne usługi Public Relations. Firma funkcjonuje na rynku od 2009 roku specjalizując się w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych strategii PR. Firmę tworz...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.