Doradztwo w zakresie zaprojektowania i wdrożenia modelu innowacyjnych rozwiązań e-marketingu produktu /usługi w aplikacjach mobilnych.

Parametry usługi
36000 - 96000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 8

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
Duża różnorodność kanałów dostępu do klientów opartych na użyciu przestrzeni wirt. sprawia, że zaprojekt. efekt. kampanii e-market., nie jest łatwe. Ważne jest poszukiwanie i wprowadzanie na rynek innowac. rozwiązań. Obszarem, który daje takie możliwości jest świat aplik. mob.
-Wg raportu „App Annie 2017 Retrospective” – w 2017 r. liczba pobrań aplik. mob. na świecie wzrosła o 60% w stosunku do 2015 r. (175 mld pobrań).
-Wg raportu Agencji Mobee Dick – „Polska.Jest.Mobi.2018” – w 2017 r. odsetek Polaków posiadających smartfony osiągnął 64%; śr. czasu spędzanego na korzystaniu z urządzeń mob. to 2,3h

Dostrzegając te zjawiska proponujemy: usł wyspecjaliz. doradztwa w zakresie zaprojekt. i wdroż. modelu e-marketingu opartego na różnych typach lokowania prod/usł w aplik. mob.
Rozwiązanie ma charakter innowac. Dedyk. lokowanie prod. w aplik. mob. w zasadzie nie funkcjonuje – formy reklam, które się w nich pojawiają, mają postać nachalnych i nie powiązanych w jakikolwiek sposób (merytoryczny, graficzny itp.) z aplikacją banerów itp. Wg. naszego doświadczenia potencjałem na tym polu jest forma reklamy natywnej: dopasowanej do miejsca, w jakim ją zamieszczono (spójny design, język i format, tematyka dopasowana do potrzeb odbiorców), nie zaburzającej swobodnego korzystania z aplik., a wzbudzającej zainteres. i motywującej do działania.

Usł ma charakter specjalist. – każdorazowo zostanie spersonaliz. Złożone funkcjonalności aplik. dają ogromne możliwości do zastosowania rozmaitych postaci e-marketingu – aplikacje są tworzone w różnych dziedzinach i mają różne zastosowania (inne możliwości e-marketingu dają np. aplikacje społeczn., a inne gry mob.). Dopasowanie e-marketingu w aplikacjach mobilnych do potrzeb klienta musi uwzględniać kierunek i dynamikę procesu rozwojowego firmy.
Usł skier. jest do podmiotów, którym zależy na promocji swoich produktów/usług wśród jak największej liczby potenc. klientów, w atrakcyjnej formie i w optymalnie dopasowanym czasie.
Usł doradcza obejmie:
1)anal. firmy w obszarach: oferowanych prod./usł., dotychcz. modelu market., charakterystyki: klientów, konkurencji, trendów branż., możliwości w zakresie wprowadz. kampanii e-market. (zasoby kadrowe, techniczne, czasowe itp.);
2)zaprojekt. szczegół. modelu e-marketingu opartego na lokowaniu produktu/usługi w aplikacjach mob.:
-stworzenie katalogu aplikacji, w których realizowany będzie e-marketing;
-dobór sposobów lokowania produktu/usł. – projekt techn.-funkcjonalny uwzględniający szczegółową charakterystykę zastosowanych form reklam (np: postać występująca w grze ubrana w garnitur konkretnej marki, wskazując na jego pozytywne cechy);
-dobór lokalizacji geograficznej użytk. aplik. (reklamy wyświetlane użytk. znajdującym się w określonej lokalizacji geogr., np. rekl. lokalnych produktów żywnościowych);
3)przygot. planu wdrożenia w/w modelu (wskazanie kluczowych etapów);
4)monitor. i doradztwo w okresie wdrożenia (etap uwzględnia potrzebne modyfikacje modelu).
Produktami, które otrzyma Klient, będą:
-usł doradcza w zakresie zaprojekt. i wdroż. modelu innowac. rozwiązań e-marketingu prod /usł w aplik mob;
-komplet dokum. z informac. obejmującymi zakres punktów 1-3, w tym m.in.:
oanaliza firmy w wytyp. obszarach;
oprojekt modelu e-marketingu (w tym projekt techniczno-funkcjonalny);
-dokum. z etapu monitorowania
Usł. nie polega na sprzedaży środ. trwałych i/lub wartości niemater. i prawnych.

Usługa oferowana jest w 3 wariantach:
- podstawowym (analiza firmy, zaprojektowanie szczegół. modelu e-marketingu)
- rozszerzonym (wariant podst. + przygotow. dodatkowego modelu e-marketingu korzystającego z imersyjnych kreacji reklam. (np. reklamy pokazujące się w świecie gry))
- kompleksowym (wariant rozszerzony + przygotowanie dodat. modelu e-marketingu, wykorzystującego funkcjonalności w aplikacjach stworzone z myślą o reklamowanym produkcie/usłudze)
W KAŻDYM wariancie usługa kończy się przygotowaniem planu wdrożenia.
Usługa nie dotyczy opracowania/stworzenia aplikacji
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Realizacja planowanej do wdrożenia usługi rozwojowej przyniesie następujące efekty dla MŚP:
skorzystanie z doradztwa ekspertów z branży nowoczesnych technologii, które zdecydowanie przyspieszy rozwój firm – firmy z sektora MŚP dużo rzadziej niż firmy duże korzystają z dorad. usł rozwojowych z uwagi m.in. na ograniczenia budżetowe
w wyniku doradztwa – zaprojekt. i wdroż. innowac. rozwiązań e-marketingowych (lokowanie produktu w aplik. mob. dedykowanych dla firm)
zwiększenie przewagi konkuren. dzięki:
ootrzymaniu i wdroż. dedyk. projektów innowac. rozwiązań e-marketingowych umożliwiających przedsiębiorstwom wyróżnienie się oraz wzmocnienie pozycji promowanych marek
oposzerzeniu rynku zbytu, opartym na zastosowaniu szerokiego i dynamicznie rozwijającego się kanału aplik. mob., który w sposób znaczący zwiększa liczbę potenc. klientów, jakimi są użytkownicy aplik. mob. (prowadzące do zwiększenia zainteres. i zaangaż. klientów, utożsamienia z marką produktów, których używają, a w konsekwencji do wzrostu sprzedaży, obrotów, szybszego rozwoju)
gwarancja rozwoju przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu kanału promocji produktów/usług, jakim jest świat aplikacji mobilnych (jego udział w rynku polskim i światowym zwiększa się w ogromnym tempie) – firmy z Podkarpacia będą pionierami w korzystaniu z tego kanału
wzmocnienie wizerunku podkarpackich przedsiębiorstw, jako podmiotów nowoczesnych, proinnowacyjnych, znających wartość nowych technologii i stosujących je w praktyce
lepsze wykorzystanie możliwości rozwoju firm poprzez atrakcyjniejsze i innowacyjne oferowanie określonym grupom docelowym produktów/usług dostosowanych do ich indywid. potrzeb
wzrost kompetencji pracowników przedsiębiorstw – wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych rozwiązań e-marketingowych (usługa doradcza zakłada ścisłą współpracę z pracownikami firm na każdym etapie)
zainicjowanie rozwoju oferowanych prod/usł podkarpackich firm (inspiracja do modyf. prod/usł innowac)
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Gray2rgb Przemysław Kwater

8133677208

Podkarpacka 22a, Rzeszów 35-082

Firma Gray2rgb funkcjonuje na rynku od 2013 roku. Dotychczasowe główne działania firmy: przygotowywanie założeń oraz realizacja kampanii reklamowych opartych na wykorzystaniu Internetu – m....

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.