Opracowywanie biznespalnów, studiów wykonalności, strategii rozwojowych z oceną ryzyka

Parametry usługi
4000 - 30000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Firma Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o zajmuje się kompleksowym opracowywanie biznesplanów, studiów wykonalności, strategii rozwojowych firmy wraz z oceną ryzyka na potrzeby:
a)wdrożenia produktów powstałych na bazie prac B+R i posiadanych patentów (nowych lub ulepszonych),
b)wdrożenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, marketingowych, procesowych i produktowych
c)zmiany profilu działalności
d)wprowadzenia produktów na nowe rynki zbytu, w tym zagraniczne.

Usługi te, polegające na opracowaniu i wdrożeniu usprawnień, pozwalają na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa, w tym usprawnienie procesów oraz obszaru działania przedsiębiorstwa, realizację strategii, jak również częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej. Są one skierowane głównie do właścicieli firm oraz kadr zarządzających.

Wykonywanie biznes planu składa się z czterech zasadniczych etapów:
1. W pierwszym etapie następuje ustalenie celu lub zbioru celów (ustalenie tego, co jest potrzebne danej organizacji). Identyfikacja priorytetów i konkretyzacja zamierzeń, które umożliwiają skuteczne wykorzystanie zasobów organizacji.

2. Drugi etap to określenie aktualnej sytuacji firmy. Przy czym zarówno pierwszy jak i drugi etap powinny być traktowane i ujmowane łącznie.

3. W trzecim etapie określa się, co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celów. Jakie czynniki środowiska wewnętrznego i otoczenia mogą ułatwić osiągnięcie przyjętych celów oraz jakie czynniki mogą powodować zagrożenia w działaniu przedsiębiorstwa.

4. Czwarty etap, to opracowanie zbioru działań prowadzących do osiągnięcia celu. Należy tutaj opracować wiele wariantów działań prowadzących do osiągnięcia pożądanego celu. Ocena tych wariantów i wybór najodpowiedniejszego z nich jest istotnym elementem powodzenia całości działań planistycznych. W tym etapie podejmowane są także decyzje dotyczące przyszłych działań strategicznych i operatywnych.

Studium wykonalności składa się z kilku części, które mogą się różnić między sobą w zależności od projektu.

1) Część diagnostyczna - bada się aktualny stan w zakresie planowanego przedsięwzięcia oraz analizuje problemy i sposoby ich rozwiązania.
2) Część koncepcyjna - obejmuje analizę celów oraz spodziewanych rezultatów przedsięwzięcia.
3) Część analityczna to ocena wykonalności, w której bierze się pod uwagę potencjalne problemy i analizuje różne warianty sytuacji.
4) Cześć planistyczna to przygotowania do przeprowadzenia projektu, zgodnie z najlepszymi dla danego przedsięwzięcia rozwiązaniami.

Budowa strategii organizacji (instytucji) jest procesem analitycznym i obejmującym następujące etapy:
1) określenie wizji i misji organizacji;
2) analizę i ocenę elementów otoczenia;
3) analizę i ocenę potencjału organizacji;
4) analizę i ocenę ryzyka strategii;
5) ustalenie celu ogólnego lub głównego kierunku działania;
6) sformułowanie strategii (opracowanie jej wariantów i wybór najkorzystniejszego z nich).
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wdrożenie proponowanej usługi opracowywania biznesplanów, studiów wykonalności, strategii rozwojowych firmy wraz z oceną ryzyka spowoduje następujące korzyści dla sektora MŚP:
1)łatwiejsze pozyskanie kredytów/pożyczek inwestycyjnych
2)łatwiejsze pozyskiwanie funduszy unijnych pod inwestycje oraz na prace badawczo-rozwojowe
3)możliwość pozyskania inwestora strategicznego lub środków z funduszy inwestycyjnych
4)wzrost potencjału kooperacyjnego przedsiębiorstwa
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Qualitas Grupa Doradcza

8151800317

Dąbrówki, 396A, Dąbrówki 37-100

Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się, profesjonalna firma konsultingowa. Zrzeszamy najlepszych doradców, wyróżniających się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale i bogatym do...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.