Audyt innowacyjności

Parametry usługi
12 300 - 60 516

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Audyt innowacyjności to wielowymiarowa analiza przedsiębiorstwa, która pozwala na dostrzeżenie potencjalnych możliwości wprowadzenia innowacji i wdrożenia efektywnych rozwiązań technologicznych.Realizacja audytu:

Pierwszym elementem koniecznym do realizacji audytu innowacji jest spotkanie informacyjne przedsiębiorcy z naszymi konsultantami. Podczas rozmów na spotkaniu przedsiębiorca wskazuje te obszary, które mają zostać objęte audytem innowacyjności. Wspólnie omawiamy działania i podpisujemy umowę o świadczenie usług doradczych (jest to potrzebne do uregulowania przebiegu audytu i do określenia zobowiązań, jak i praw obu stron dotyczących chociażby zakresu prac, terminów, płatności czy osób kontaktowych).
Drugim krokiem jest wizyta naszych konsultantów w siedzibie przedsiębiorcy. Podczas wizytacji uważnie przyglądamy się i zbieramy dane oraz wszelkie informacje o przedsiębiorstwie, które później zostaną szczegółowo przeanalizowane. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyrasta potencjał przedsiębiorstwa oraz lepiej zarysują się potrzeby i możliwości w zakresie wdrożenia innowacji.
Kolejnym etapem jest już analiza zebranego do tej pory materiału. Nasz zespół konsultantów i doradców pracuje nad sprawozdaniami, które będą obejmowały przede wszystkim szczegółową i merytoryczną analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. W kontekście innowacyjności wskażemy szanse i zagrożenia, wyrazimy obiektywny pogląd w ramach analizy branży, jak i zarekomendujemy możliwości wdrożenia nowych technologii. Wszystko to przedsiębiorca otrzymuje w postaci gotowego pisemnego raportu.
Gotowy raport przedstawiamy przedsiębiorcy wraz z naszymi rekomendacjami. Na tym etapie przedsiębiorca po zapoznaniu się z treścią raportu może zgłosić swoje ewentualne zastrzeżenia. Zgłoszone uwagi rozpatrujemy, weryfikujemy i ujmujemy w poprawionym raporcie, o ile są zasadne.
Ostatnim etapem audytu innowacji jest przekazanie przedsiębiorcy ostatecznego raportu w skończonej i zamkniętej wersji.
Rezultatem audytu innowacji jest kompletny i wyczerpujący raport zawierający zalecenia do wdrożenia konkretnych innowacji.


Zakres usługi:
1) analiza pozycji rynkowej
Elementy komponentu:
- Analiza SWOT, rynku
- Szacunkowe określenie, jaką wartość dla usługobiorcy mają produkty/usługi oferowane przez firmę. Porównanie wartości produktów/usług oferowanych przez firmę względem konkurentów;

2) analiza modelu biznesowego
Elementy komponentu:
- Analiza oferty produktowej, kanałów dystrybucji
- Identyfikacja mechanizmów ustalania i zmian cen produktów;
- Analiza dróg informacyjnych dotarcia do klienta;
- Rekomendacje.

3) analiza finansowa
Elementy komponentu:
- Analiza rachunku zysków-strat lub przepływów:
- Identyfikacja źródeł fin. rozwiązań tech. przy wzięciu pod uwagę sytuacji fin. i stopnia rozwoju przedsiębiorstwa.

4) analiza organizacji i zarządzania
Elementy komponentu:
- Analiza obecnej struktury organizacyjnej i linii
- Analiza podejścia do rozwoju biznesu
-Identyfikacja obszarów do potencjalnych usprawnień.

5) analiza dojrzałości technologicznej
Elementy komponentu:
- Analiza stosowanych rozwiązań tech. pod kątem ich funkcjonalności
- Analiza stosowanych form zarządzania własnością intelektualną
- Identyfikacja technologii kluczowych dla wzrostu dochodów i zyskowności w przedsiębiorstwie.


6)analiza możliwości zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorcę
Elementy komponentu:
- Przeprowadzenie rozmowy z przedsiębiorcą przed wykonaniem kolejnych analiz celem:
zdefiniowania pytania badawczego lub hipotezy dotyczącej najważniejszego problemu przedsiębiorstwa;
- stworzenia drzewa problemowego wraz z przedsiębiorcą w oparciu o pytanie badawcze lub sformułowaną hipotezę;

7) analiza ryzyka przedsięwzięcia
Elementy komponentu:
- Identyfikacja ryzyk
- System reagowanie na ryzyko

Usługa została oparta o standard KSI/KSU PARP opracowany przy udziale Accenture.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Korzyści realizacji audytu:

- Pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz sformułować listę rekomendacyjną, której realizacja pozwoli zwiększyć potencjał innowacyjności organizacji.

- Identyfikacja potrzeb w zakresie wdrożenia innowacji, wydzielenie obszarów krytycznych, wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, wdrożenie innowacji, transferu technologii oraz rozwój zasobów ludzkich.

Pełnowymiarowa analiza funkcjonowania firmy oraz wskazanie potencjału pozwalającego na wprowadzenie optymalnych rozwiązań innowacyjnych w celu usprawnienia głównych procesów biznesowych przedsiębiorstwa w zakresie przedmiotowej działalności, logistyki, organizacji pracy czy marketingu.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Netrix Group sp. z o.o.

9462589606

ul. Związkowa 26, Lublin 20-148

Netrix Group Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się Instytucja Otoczenia Biznesu podlegająca systemowi akredytacji dla ośrodków innowacji. Naszym celem jest rozwój działalnoś...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.