KONGLOMERAT USŁUG KONSULTINGOWO-DORADCZYCH UKIERUNKOWANYCH NA WPROWADZENIE NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU LUB USŁUGI

Parametry usługi
30 750 - 121 770

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Postępująca globalizacja powoduje nieznane dotąd zaostrzenie się rywalizacji konkurencyjnej. Trudno już jest znaleźć niszowe dziedziny, w których można realizować złotą zasadę - jeśli nie możesz być najlepszym, bądź pierwszy. Wprowadzenie na rynek nowego produktu/usługi jest coraz bardziej skomplikowane i kosztochłonne, a Ilość produktów niemal w każdej kategorii i w każdej branży jest w dzisiejszych czasach ogromna.
Aby zatem nie tracić środków, których firmy z wciąż biednego Podkarpacia mają wyjątkowo mało do dyspozycji, do wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi trzeba się jak najlepiej przygotować, opracowując strategię rynkową dla nowego produktu/usługi ale i plan działań na poziomie taktycznym.
Nawet, jeśli firma posiada odpowiednie zasoby kadrowe, to i tak najlepiej zadania te powierzyć podmiotowi zewnętrznemu, który może wykazać się spojrzeniem z koniecznego dystansu.
Przygotowany przez Południowy Instytut Gospodarczy konglomerat usług obejmuje m.in.:
-Określenie celów ilościowych i jakościowych podejmowanych przez firmę działań oraz oczekiwań wobec wpływu, jaki wywrą one na działalność i rozwój firmy;
-Określenie rynku i segmentacja grup docelowych wraz z identyfikacją potrzeb potencjalnych klientów, zdefiniowaniem zachowań (w oparciu o sondażowe badania marketingowe przedstawicieli wybranej grupy docelowej, w kontekście potencjalnej percepcji nowego produktu/usługi, także portret konsumenta (persona);
-Ocenę posiadanej przez firmę koncepcji produktu/usługi, wraz z jego (jej) uszczegółowieniem i ostatecznym zdefiniowaniem w kontekście prognozowanej odpowiedzi rynku na produkt/usługę;
-Identyfikację i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem nowego produktu/usługi, ich modyfikacji i optymalizacji wraz z analizą zasobów własnych, wykorzystywanych w tych procesach oraz identyfikacją zasobów zewnętrznych koniecznych do wykorzystania;
-Analizę opcji w zakresie alternatyw dla produktu, wraz z opcją zerową;
-Analizę architektury produktu/usługi, jego cyklu życia oraz opcji jego rozwoju i możliwości uzupełnienia produktem/usługą o charakterze komplementarnym;
-Analizę uwarunkowań prawnych wraz z przygotowaniem mapy drogowej spełnienia zidentyfikowanych wymogów;
-Montaż finansowy dotyczący kosztów związanych z wdrożeniem i wprowadzeniem na rynek produktu/usługi, wskaźniki rentowności w kilku scenariuszach prognozy;
-Analizę i prognozę rynku dla produktu/usługi; w tym szczególnie prognozę sprzedaży dla całej kategorii związanej z produktem/usługą w perspektywie krótko- i długoterminowej, zdefiniowanie sezonowości (lub jej braku);
-Analizę porównawczą konkurencji, określenie jej silnych i słabych stron, określenie perspektywy rozwój sprzedaży ilościowej i wartościowej najbliższej konkurencji, analiza oparta jest o prowadzony wywiad gospodarczy;
-Strategię cenową dla nowego produkt/usługi;
-Pozycjonowanie nowej oferty, z naciskiem na budowę zaufania marki i firmy jako celów nadrzędnych;
-Strategię sprzedaży: kanały dystrybucji, sposób dotarcia, działania w kanałach
-Strategię promocyjną (w tym działania e-marketingowe) wraz z planem działań i harmonogramem rzeczowo-finansowym podejmowanych działań promocyjnych, bazującym na określonym budżecie oraz media plan dla działań PR;
-Analizę ryzyk wdrożenia (identyfikacja, szacowanie i ewaluacja, planowanie reakcji) wraz z planem zarządzania ryzykami
-Mapę drogową - harmonogram działań, bazujący na wynikach przeprowadzonych analiz (m.in. wskazanych wyżej), które prowadzić będą do osiągnięcia założonych celów. Intencją jest zbudowanie konkretnego katalogu działań, harmonogramu ich wdrażania, związanej z nimi konieczności angażowania zasobów oraz identyfikację źródeł pochodzenia tych zasobów (szczególnie kadrowych i finansowych).
-Rezultaty i wskaźniki - określenie listy efektów oraz wskaźników efektywności, czyli parametrów, które pozwolą na ocenę stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów - na poziomie strategicznym i taktycznym.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Dzięki wdrożeniu opisanej usługi przedsiębiorstwo z sektora MŚP z terenu woj. podkarpackiego uzyska kompedium wiedzy na temat wprowadzenia nowego towaru lub usługi na rynek.
Opisane prace jasno wykażą jakie są możliwości takiej inwestycji, wskażą plusy i minusy, wykażą koszty oraz w końcu przedsiębiorca otrzyma oprócz klarownego planu działania wytyczne i kompletne projekty związane zarówno ze strategią działania.

W województwie podkarpackim znajduje się sporo firm zatrudniających od 9 do 50 osób, które bardzo sprawnie działają na rynku polskim i zagranicznym natomiast brakuje im szczegółowej wiedzy na temat wprowadzenia innowacyjnych usług lub produktów. Taka możliwość spowoduje, że te właśnie przedsiębiorstwa będą mogły konkurować z firmami zagranicznymi zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Usługa ta przyczyniając się do wprowadzenia nowych produktów/usług na rynek w posób profesjonalny, spowoduje, że przedsiębiorstwa z niej korzystające będą w pełni przygotowane na wynikające z tego konieczności czy też zagrożenia a co za tym idzie będą je skutecznie mogły eliminować już na wstępnym etapie i szybciej osiągać zyski.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Południowy Instytut Gospodarczy sp. z o.o.

6842643658

Tysiąclecia 3, Krosno 38-400

Południowy Instytut Gospodarczy to jednostka, której głównym celem jest prowadzenie działalności w obszarze B2B. Instytut zajmuje się przygotowywaniem analiz gospodarczych, studiów wykonalności, proje...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.