Analiza i koncepcja monitorowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa

Parametry usługi
60885 - 122078

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 2 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

4.63

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

5

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu analizy i opracowaniu koncepcji monitorowania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, tj. modelu rachunku rentowności dopasowanej do aktualnego poziomu dojrzałości Nabywcy od strony informatycznej, organizacyjnej i kompetencyjnej, z wykorzystaniem metodyk FiM-ABC (Activity Based Costing), FiM-TDABC (Time Driven Activity Based Costing), świadczenia wzajemne i inne dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa.
W celu podniesienia jakości i szybkości prac Wykonawca wykorzysta przy opracowaniu koncepcji własne modele referencyjne.
Model rachunku rentowności, to zaawansowany system pomiaru i podejmowania decyzji, w oparciu o kalkulacje kosztów oraz analizy rentowności. Projekt przygotowuje Firmę i Zarząd do podejmowania decyzji skutecznego i świadomego generowania wyższych zysków Przedsiębiorstwa.
Usługa będzie realizowana etapowo.
Etap 1 – Koncepcja kalkulacji kosztu wytworzenia
Celem prac jest opracowanie koncepcji modelu kalkulacji pełnego kosztu wytworzenia, pozwalającego kalkulować ceny wyrobów gotowych i półproduktów, wyznaczać próg rentowności partii produkcji oraz określać ceny ewidencyjne wyrobów. Model kalkulacyjny oparty jest o normy zużycia/wykorzystania w poszczególnych działaniach: zasobów (maszyn, ludzi), materiałów, półproduktów, energii, narzędzi, materiałów pomocniczych itp.
Etap 2 - Koncepcja rachunku rentowności produktów, klientów
Przedmiotem tego etapu jest kalkulacja rentowności produktów, klientów, grup produktowych, segmentów rynku, handlowców. Wykorzystując kalkulacje kosztu wytworzenia opisane w Etapie 1 koncepcja modelu zostanie rozbudowywana o rozliczanie pozostałych kosztów logistyki, sprzedaży, administracji i ogólnego zarządu. Do budowy modelu wykorzystany zostanie referencyjny model rachunku kosztów oparty o metodykę ABC (Activity Based Costing) z elementami TDABC (Time Driven Activity Based Costing). Model ten został opracowany przez FiM we współpracy z Katedrą Rachunkowości Managerskiej prof. Gertrudy Świderskiej Szkoły Głównej Handlowej - SGH w Warszawie. Model bazuje na wieloletnim praktycznym doświadczeniu FiM Consulting oraz jest wsparty najnowszą wiedzą specjalistów ze Szkoły Głównej Handlowej.
W wyniku realizacji usługi zostaną wdrożone zmiany w następujących obszarach działalności firmy:
1.Zmiany w polityce ewidencji kosztów, dzięki czemu będzie można w sposób automatyczny wyceniać zasoby zdefiniowane w modelu rachunku rentowności
2.W sposobie kalkulacji kosztów wytworzenia, kształtowaniu cen ewidencyjnych, metodach wyceny zapasów (opcjonalnie)
3.Wprowadzenie lub wdrożenie zmian w metodach normowania czasów operacji technologicznych
4.Wprowadzenie nowych metod kalkulacji kosztów i rentowności produktów, klientów, segmentów rynku, kanałów dystrybucji, grup produktowych i innych perspektyw, istotnych dla biznesu Klienta
5.Odpowiednie wykorzystanie i zastosowanie nowych przyczynowo-skutkowych nośników, w rozliczaniu kosztów zasobów i procesów
6.Zastosowanie nowych metod w procesach controllingu i sprawozdawczości zarządczej
7.I inne stosownie do specyfiki Przedsiębiorstwa i jego poziomu dojrzałości w zarządzaniu.

Dzięki wdrożeniu tych zmian w procesach Przedsiębiorstwa, managerowie będą mogli ocenić faktyczny zysk ze sprzedaży produktów i/lub usług do poszczególnych klientów, z uwzględnieniem kosztów pełnego procesu obsługi produktów i klientów. W modelu będą rozliczane nie tylko koszty bezpośrednie, ale również pośrednie (wydziałów pomocniczych, działów administracyjnych i sprzedaży). Wyłonieni zostaną klienci nierentowni i zostanie oceniony potencjał zysku, który można zwiększyć, dzięki ograniczeniu ilości i wartości nierentownych klientów. Potencjalny wzrost zysku będzie osiągany dzięki wdrażaniu zmian w polityce cenowo-rabatowej, zastosowaniu segmentacji klientów i zastosowaniu różnych poziomów obsługi.
Proponowana usługa jest usługą doradczą i nie polega na sprzedaży środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Celem usługi rozwojowej jest:
1.Przeprowadzenie analizy i opracowaniu koncepcji monitorowania efektywności ekonomicznej Przedsiębiorstwa
2.Opracowanie nowej metody kalkulacji pełnego kosztu wytworzenia, opartej głównie kalkulację zużycia zasobów w czasie, a nie stosowanie uśrednionych wskaźników na tonę wyrobu
3.Opracowanie nowej metody analizy rentowności produktów i klientów, odzwierciedlającej pełen proces obsługi klienta
4.Weryfikacja zakresu danych obecnie ewidencjonowanych w systemach ewidencyjnych (ERP), zdefiniowanie luk i koniecznych uzupełnień, aby można było wdrożyć nową metodę kalkulacji
Korzyści dla Firmy z usługi rozwojowej:
1.Pozyskanie eksperckiej wiedzy i sugestii rozwojowych dotyczących organizacji
2.Oparcie decyzji biznesowych i rozwojowych o wiarygodne dane
3.Wsparcie w realizacji kluczowych celów biznesowych przedsiębiorstwa –zwiększenie rentowności
4.Niezależne źródło analizy sytuacji, inna perspektywa
5.Ułatwienie wprowadzania zmian organizacyjnych
6.Zwiększenie efektywności działania
Wynikiem usługi rozwojowej, będą zalecenia prowadzących do wdrożenia nowego systemu pomiaru i symulacji rentowności współpracy z klientami Przedsiębiorstwa. Po wdrożeniu tych zaleceń ulegnie poprawie efektywność ekonomiczna Przedsiębiorstwa, którą można zmierzyć następującymi wskaźnikami:
1.Ograniczenie ilości nierentownych klientów o 7%, w ciągu 6-ciu miesięcy od momentu wdrożenia nowej metody
2.Zwiększenie średniego zysku z klienta o 2% w ciągu 6-ciu miesięcy od momentu wdrożenia nowej metody pomiaru zyskowności klientów.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
FiM Consulting Sp. z o.o.

5272329484

ul. Jana Szymczaka 5C, Warszawa 01-227

FiM Consulting Sp. z o.o. jest polską firmą szkoleniową, doradczą i informatyczną, która zrealizowała setki projektów w trakcie swojej działalności (od 1993 roku). Od ponad 20 lat pomagamy polskim spó...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.