Zindywidualizowana usługa rozwojowa obejmująca audyt marketingowy, opracowanie spójnej strategii marketingowej na podstawie modelu zarządzania marką Brand Key Model oraz rekomendacje strategicznych działań w zakresie wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie

Parametry usługi
88000 - 144000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

6

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

6

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
Celem świadczonej usługi jest wsparcie procesu świadomego budowania marki oraz wyboru optymalnych sposobów promocji, sprzedaży i dystrybucji produktów lub usług.
Proces umożliwi efektywniejsze zarządzanie marką, pozwoli na skuteczne określenie grupy docelowej oraz jej potrzeb, świadome kreowanie produktu czy usługi oraz zapewnienie pełnego wglądu w aktualną sytuację przedsiębiorstwa. Dodatkowym celem proponowanej usługi jest dokonanie analizy obszarów strategicznych w przedsiębiorstwie pod kątem wizerunkowym, a także rekomendacja skonkretyzowanych i zindywidualizowanych działań, zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami przedsiębiorstwa.

Usługa obejmuje:
ETAP 1. Szczegółowy audyt bieżących działań i wizerunku marki, pogłębiony o własne badania dopasowane do indywidualnej charakterystyki produktu/usługi. W ramach tego zadania Klient otrzyma indywidualne opracowanie dotyczące:
•charakterystyki, wyróżników i głównych cech produktu/marki
-analiza aktualnej sytuacji firmy
-analizę misji, wizji i wartości obecnie identyfikowanych z marką
-zbadanie aktualnej oferty OU w kontekście konkurencji
-identyfikacja obecnych różnic i podobieństw, wyróżników, głównych cech produktu/marki(Point of Difference), które będą stanowić bazę do rekomendacji w ramach etapu II.
•przeznaczenia produktu/usługi
-analiza zgodności produktu/usługi z wymaganiami prawnymi na analizowanych rynkach(compliance)
-analiza uwarunkowań związanych z zezwoleniami, certyfikacją, bezpieczeństwem produktu/usługi
•analizy i segmentacji obecnej grupy docelowej
-precyzyjne określenie obecnego targetu firmy poprzez segmentację grupy odbiorców
-analiza rynku regionalnego, krajowego i w przypadku zainteresowania eksportem wybranych rynków docelowych, pod kątem cech i oczekiwań klientów
-określenie czynników kluczowych do zwiększenia sprzedaży i rozwoju dystrybucji
•analizy obecnej komunikacji marki
-identyfikacja działań podjętych w zakresie komunikacji z otoczeniem biznesowym oraz odbiorcami produktów lub usług
-określenie słabych i mocnych punktów komunikacji marki w stosowanych dotychczas kanałach komunikacji, w ramach danej grupy docelowej oraz w zestawieniu z działaniami konkurencji
•analizy otoczenia produktu/marki, określenie konkurencji bezpośredniej i pośredniej
-określenie czynników ograniczeń środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.
-charakterystyka konkurencji, w tym analiza minimum 3 serwisów internetowych konkurentów (w zakresie UX,SEO,architektury serwisów)
•analizy obecnej świadomości marki
-analiza świadomości marki poprzez analizę danych w wyszukiwarce Google, Mapach Google, social mediach np. Facebook, Instagram etc.
•SWOT-Audyt określi mocne i słabe strony działalności marki, zdefiniuje szanse oraz zagrożenia rozwoju marki
ETAP 2. Szczegółową strategię rozwoju marketingowego opierająca się na modelu zarządzania marką “Brand Key Model”. W ramach tego zadania Klient otrzyma indywidualne opracowanie:
•Targetu czyli opisu i charakterystyki grupy docelowej firmy
•Zbioru podstawowych wartości dla marki z którymi marka powinna się kojarzyć jako strategiczne wytyczne do dalszej spójnej komunikacji marki
•Najważniejszych wyróżników marki na tle konkurencji na podstawie dokonanej analizy tzw. POD (Point Of Difference)
•Jawnych i podświadomych potrzeb, motywacji i problemów klienta , na podstawie których dokonuje wyboru zakupowego tzw. Insight Konsumencki
•Podstawowych wartości marki i osobowości marki z którą chcemy się kojarzyć przy wykorzystaniu tzw. “Values” i “Brand Personality”
•Zestawu korzyści m.in. psychicznych i funkcjonalnych dzięki którym klient podejmuje zakup tzw. Benefity Konsumenckie
•Mapy graficznej oraz słownego zbioru wytycznych bazujących na wnioskach opracowanych w powyższych krokach pozwalających na łatwą adaptację spójnej komunikacji w dalszych działaniach firmy.
Ze względu na ograniczenia znakowe dalszy ciąg opisu usługi w części B3: WPŁYW WDROŻONYCH USŁUG NA ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Realizacja oferowanej usługi pozwoli na dokonanie rzetelnej analizy kluczowych obszarów i danych przedsiębiorstwa, które są niezbędne do podejmowania znaczących decyzji biznesowych, dotyczących koncepcji rozwoju oraz kreowania wizerunku.
Do głównych korzyści skorzystania z usługi należy zaliczyć:
- Dokonanie dokładnych badań oraz analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w przedmiocie marki,
- wyznaczenie kluczowych punktów w procesie podejmowania decyzji wizerunkowych wymagających usprawnienia,
- Możliwość podejmowania znaczących dla przedsiębiorstwa decyzji w oparciu o wiarygodne dane i informacje,
- Możliwy wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa po zastosowaniu rekomendacji,
- Minimalizacja pomyłek i nietrafnych decyzji biznesowych związanych z korzystaniem z nieaktualnych lub niepełnych danych,

Ukończenie wdrożenia i uzyskanie odpowiednich kompetencji ma na celu wysokospecjalistyczne wykreowanie marki oraz zwiększenie szans do dalszego funkcjonowania i rozwoju na rynku, co bezpośrednio wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich Bartosz Podraza, Euro Trade

8133217955

ul. Anny Jagiellonki 14/1, Rzeszów 35-623

EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich jest firmą świadczącą kompleksowe, profesjonalne usługi w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz fundusz...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.