Wdrażanie systemu Autojakości

Parametry usługi
99696 - 122626

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 3 do 12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
Wdrożenie systemu Autojakości

Jakość wbudowana w proces (autojakość) to w rozumieniu projektu daleko posunięta autonomizacja (automatyzacja z wiodącą rolą człowieka) stanowisk pracy i maszyn. Jej celem jest produkcja bezdefektowa, tak aby wyrób niezgodny nie trafił do Klienta. Teoretycznym ideałem jest 100% pewność iż produkt jest bezdefektowy lub defekt zostanie wykryty w trakcie trwania procesu produkcyjnego, a nie dopiero po jego zakończeniu.

Wdrożenie systemu Autojakości w formie proponowanej przez LUQAM bazuje na wdrożeniu 3 komplementarnych modułów, tj.

Moduł I – System szybkiej reakcji na problemy (wdrożenie w ramach realizacji 7 dni warsztatów wdrożeniowych, 3 dni konsultacji i 5 dni pracy zdalnej)

Celem tego systemu jest dostarczenie odpowiedzi na następujące pytania:
•Jak szybko można wykryć zaistniały problem?
•Jak znaleźć przyczyny zaistnienia problemu?
•Jak ulepszyć proces, aby uniknąć powtórnego wystąpienia problemu?
System stosowany jest zatem na następujących czterech etapach rozwiązywania problemu:
•wykrycie problemu,
•zakomunikowanie problemu,
•analiza problemu,
•weryfikacja problemu.

Problem powinien być rozwiązany metodycznie, na drodze wnikliwej analizy i łączenia danych dotyczących zdarzeń, czasu i miejsc.
System wykorzystuje zasadę potrójnego realizmu tj.:
•rzeczywiste miejsce, czyli miejsce wystąpienia problemu, na przykład magazyn,
•rzeczywiste wyroby, czyli prawdziwe usługi, produkty lub ich części,
•rzeczywiste dane, czyli analiza prawdziwych danych, umożliwiająca zrozumienie przyczyn problemu.

Moduł II – Analiza i rozwiązywanie problemów jakościowych wewnętrznych i zewnętrznych (wdrożenie w ramach realizacji 7 dni warsztatów wdrożeniowych, 3 dni konsultacji i 6 dni pracy zdalnej)
Budowanie systemu zapewnienia autojakości jest możliwe dzięki umiejętności analizy i znajdowania przyczyn źródłowych występujących problemów, a także standaryzacji zachowań pracowników organizacji w momencie, gdy dojdzie do wykrycia problemu/błędu/niezgodności.

Moduł III – Błędoodporność (wdrożenie w ramach realizacji 6 dni warsztatów wdrożeniowych, 4 dni konsultacji i 1 dnia pracy zdalnej)
Celem systemu błędoodporności jest zapobieganie problemom, które mogą wystąpić na etapie projektowania lub produkcji.
System błędoodporności składa się z 2 filarów:
- wdrożenia rozwiązań uniemożliwiających popełnienie błędu (wszelkiego rodzaju bariery fizyczne, mechaniczne, techniczne itp. uniemożliwiające popełnienie w przypadkowy sposób błędu)
- wdrożenia metody zaawansowanej analizy ryzyka (W metodzie ważną rolę odgrywa analiza związków przyczynowo-skutkowych, ogrywających rolę w powstawaniu wad w produkcie końcowym.

Luqam prowadzi Klienta w ramach projektu aż do momentu wdrożenia rozwiązań w Organizacji.

Projekt będzie realizowany w charakterze wdrożenia bazujących na standardach LUQAM, ale dedykowanych dla organizacji rozwiązań. W ramach wdrożenia realizowane będą 3 typy aktywności:
•Warsztaty wdrożeniowe – spotkania w ramach których wypracowywane będą standardy działania organizacji w systemie autojakości, zazwyczaj realizowane w składzie kilkuosobowej grupy wdrożeniowej i konsultanta, mogące odbywać się zazwyczaj bezpośrednio w miejscu, którego dotyczy dany temat (np. na hali produkcyjnej, w dziale/ miejscu, gdzie występują problemy)
•Konsultacje – spotkania mające charakter mentoringowy, w ramach których konsultant przekazuje dobre praktyki, sprawdza i koryguje postępy prac grupy wdrożeniowej.
•Praca zdalna – polega na pracy konsultantów poza siedzibą Klienta i wykorzystywana jest na tworzenie manuali, raportów, standardów i komunikację z Klientem w okresach, gdy trzeba będzie pilotować działania zlecone do realizacji pracownikom klienta.

Produktem wypracowanym w ramach usługi będzie opisany za pomocą procedur/instrukcji/manuali dopasowany do specyfiki pracy organizacji system autojakości.

Usługa nie dotyczy sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych i/lub środków trwałych.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Rozwiązania wypracowane w ramach projektu przyczynia się bezpośrednio do:
- promowania rozwiązań związanych ze skokowym podnoszeniem jakości produkowanych dóbr
- ulepszaniu projektów w oparciu o dane na temat popełnionych wcześniej błędów,


Realizacja projektu przyczyni się pośrednio do:
- możliwości zastosowania niższej ceny wyrobu przy tej samej marży (przez co zwiększy się konkurencyjność firmy na rynku)
lub
- wzrostu marży bez podnoszenia ceny produkowanego wyrobu (przez co firma będzie mogła przeznaczyć dodatkowe środki na rozwój).
Będzie to możliwe dzięki obniżeniu kosztów złej jakości, które w organizacjach bez wdrożonego skutecznego systemu zapobiegania błędą mogą stanowić bardzo wysoki odsetek ogólnych kosztów produkcji.

W ramach projektu generowane są również propozycje innowacji i zmian (dzięki analizom ryzyka w module błędoodporności).

Dzięki realizacji projektu Klient ma możliwość:
- znaczącej poprawy konkurencyjności zarówno w skali Polski jak i międzynarodowej (możliwość zastosowania cen konkurencyjnych dla Klientów mimo wzrostu kosztów pracy oraz energii na które przedsiębiorca nie ma wpływu dzięki ograniczeniu kosztów złej jakości).
- wyróżnienia się dla Klientów prowadzących projekty sourcingowe w regionie LCC,
- poprawy wyników finansowych,
- zwiększenia nakładów na inwestycje,
- poprawy organizacji pracy w przedsiębiorstwie,
- znacznego ograniczenia występowania problemów jakościowych,
- wyeliminowania ryzyka powtórnego wystąpienia raz wyeliminowanych problemów.
W drodze usługi Klient nie nabywa środków trwałych ani autorskich praw majątkowych do stworzonych rozwiązań.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
LUQAM Sp z o.o. Sp k

6793087067

Kamieńskiego 47, Kraków 30-644

W zakresie działalności LUQAM są dwie grupy produktów: I – projekty II – szkolenia W zakresie projektów firma koncentruje się na tematyce związanej z optymalizacja procesów, programach...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.